Zaključen projekt Hidravlične izboljšave vodovoda v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli

Bistrica ob Sotli, 13. december – Župan Občine Brežice Ivan Molan in župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak sta ob zaključku izvedbe gradbenih del na novinarski konferenci predstavila rezultate in cilje projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli. Župana sta izpostavila pomen nemotene oskrbe z neoporečno pitno vodo za občane in uspešno sodelovanje med obema občinam, kar je značilno za Posavje, je poudaril župan Franjo Debelak. Župana sta ob zaključku novinarske konference simbolično nazdravila z vodo iz pitnika, ki stoji pri občinski zgradbi v Bistrici ob Sotli, in je že priključen na novi vodovod.

Kot je povedal vodja projekta Blaž Lipej iz Občine Brežice, se z zaključkom gradbenih del začenja obdobje izvajanja prevezav obstoječih vodovodov na nov sistem ter preizkušanje avtomatike in izvajanje kontrole sistema ter pridobivanje uporabnega dovoljenja do predaje sistema v popolno upravljanje vsakemu upravljalcu vodovoda po obeh občinah. Do konca leta 2024 bo 20.150 prebivalcev obeh občin deležno boljše oskrbe z zdravstveno neoporečno pitno vodo.

Župan Ivan Molan je poudaril, da je v občini Brežice sedaj zaključen še zadnji projekt iz prejšnje evropske finančne perspektive, ki bo pomembno izboljšal kakovost življenja v občini, saj je neoporečna pitna voda izjemno pomembna, čeprav jo pogosto jemljemo kot samoumevno. Župan Franjo Debelak se veseli nove pridobitve zaradi zmanjšanja izgub pri oskrbi z vodo in večje zanesljivosti oskrbe, ta je zaradi hribovitega terena in neurij ter plazov v občini pogosto na preizkušnji.

Projekt hidravličnih izboljšav

Projekt je zajemal gradnjo novih vodohranov, razbremenilnikov in črpališč, obnovili so se tudi obstoječi objekti vodovodnega omrežja z novimi črpalkami oz. merilno opremo ter skoraj 40 km (39.603 m) povsem novih cevovod. Uredil se je sistem, ki se bo avtomatsko reguliral, da bo oskrba z vodo čim manj motena. V sklopu projekta so se tudi sanirala cestišča, da se je zagotovila normalna prevoznost, kjer je bila sanacija oz. obnova cest upravičeno zaradi vpliva gradnje vodovoda.

Cilji projekta so zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo, zagotovitev rezervnih vodnih količin, optimizacija delovanja celotnega sistema in izboljšanje pretočnih ter tlačnih razmer in zmanjšanje vodnih izgub.

Vrednost projekta in sofinanciranje

Vrednost celotnega projekta skupaj z izvedbo, strokovnim nadzorom ter projektom obveščanja in informiranja javnosti znaša 6,2 milijona evrov (brez ddv), od tega znaša vrednost izvedbe del 6 milijonov evrov (brez ddv). Vrednost izvedbenih del v občini Brežice znaša cca 3,9 milijona evrov in v občini Bistrica ob Sotli pa dobrih 2,1 milijona evrov. Projekt je bil uspešen  pri pridobivanju evropskih in državnih sredstev za sofinanciranje (sofinanciranje cca 75 % celotne vrednosti). Sredstva iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike znašajo 4,09 milijona evrov (85% upravičenih stroškov) namenskih sredstev, nacionalni prispevek iz državnega proračuna znaša dobrih 722 tisoč evrov (15% upravičenih  stroškov). Preostala sredstva krijeta občini iz svojih proračunov.

Vir: Občina Brežice