Za kaj občina Krško porablja odškodnino za jedrsko elektrarno?

Občina Krško za omejeno rabo prostora zaradi Jedrske elektrarne Krško prejema nadomestilo, ki je na primer lani znašalo 6,68 milijona evrov. In zakaj so ga na občini porabili?

Kot je razvidno iz poročila, ki ga je peto leto zapored občina pripravila v sodelovanju z Nuklearno elektrarno Krško, GEN energijo, agencijo za radioaktivne odpadke in skladom za financiranje razgradnje NEK, je občina denar porabila predvsem za izboljševanje prometne infrastrukture, financiranje predšolske vzgoje in šolstva, kulture, mladih, izobraževanja, socialnega varstva, spodbujanja razvoja malega gospodarstva, civilne zaščite in požarne varnosti.

Med večjimi projekti, ki jih je lani financirala iz tega naslova, so bili med drugim nadaljevanje izgradnje krške obvoznice, dograditev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, nadomestna gradnja vrtca v Brestanici, energetska sanacija OŠ Podbočje, ureditev komunalne infrastrukture na območju Gorica – Jelše, rekonstrukcija ulic na Vidmu, ureditev pločnikov, obnova Hočevarjevega mavzoleja, vzdrževanja in obnova kulturnih spomenikov.

Dve petini prejete letne odškodnine je občin namenila za t. i. individualno rabo, kot so npr. subvencioniranje komunalnega prispevka v višini od 75 do 88 odstotkov, sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav do 70 odstotkov upravičenih stroškov, sofinanciranje razlike v ceni vrtcev (dodatno znižanje plačil staršev za 30 odstotkov), subvencioniranje počitniškega dela mladih v višini 13.345 evrov, vlaganja v nove programe izobraževanja, sofinanciranje posvetovalnice za starše v višini 28.123 evrov, sofinanciranje letovanja šestošolcev, brezplačna šola v naravi, novoletne obdaritve otrok v višini 34.281 evrov, 300 evrov ob rojstvu vsakega otroka (83.400 evrov), subvencioniranje pomoči na domu v višini 70 odstotkov, subvencija mestnega prometa (89.927 evrov) ter individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2017 je bilo nadomestilo v skupni višini 118.588 evrov izplačano 220 upravičencem.

M. A.