Za kaj je Občina Krško lani porabila denar od nuklearke?

Občina Krško zaradi omejene rabe prostora zaradi Nuklearne elektrarne Krško (Nek) prejema letno nadomestilo v višini nekaj manj kot devet milijonov evrov, kar je tudi njen največji prihodek iz naslova nedavčnih prihodkov. Pri tem mora nadomestilo porabiti za vzpostavljanje boljših življenjskih pogojev prebivalcev občine.

O tem, za kaj občina porabi denar, mora tudi redno poročati.

Kot je razvidno iz poročila za leto 2018, je občina lani prejeta sredstva iz naslova Neka namenila predvsem za izboljšanje prometne infrastrukture, predšolsko vzgojo in šolstvo, kulturo, mlade, socialno varstvo, spodbujanje razvoja malega gospodarstva, civilno zaščito in požarno varnost.

Med večjimi projekti, ki jih je lani financirala iz omenjenega vira, so bili financiranje izgradnje obvoznice v Krškem, aktivnosti za dograditev in širitev prostorov Valvasorjeve knjižnice Krško, aktivnosti za novogradnjo vrtca pri OŠ XIV. divizije Senovo, dozidava in rekonstrukcija OŠ Koprivnica, ureditev komunalne infrastrukture Gorica – Jelše, obnova občinskih in državnih cest, pločnikov, mostov in ureditev kolesarskih povezav, rekonstrukcija ulic na Vidmu, aktivnosti za izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma PGE Krško in PGD Videm ob Savi, II. faza obnove Hočevarjevega mavzoleja, vzdrževanja in obnova kulturnih spomenikov …

Iz omenjenega denarja je občina subvencionirala komunalni prispevek, individualne hišne kanalizacijske priključke in male čistilne naprav ter razliko v ceni vrtcev (predvsem dodatno znižanje plačil staršev za 30 odstotkov). Za subvencioniranje počitniškega dela mladih je iz omenjenega denarja namenila 7.684 evrov, za sofinanciranje posvetovalnice za starše 26.827 evrov, za novoletne prireditve obdaritve otrok pa 34.686 evrov. Za darila ob rojstvu vsakega otroka je namenila 72.900 evrov, za subvencioniranje pomoči na domu 33.333 evrov, za subvencijo mestnega prometa 90.233 evrov, financirala je tudi individualna nadomestila občanom, ki živijo v 1500-metrskem pasu okoli jedrskega objekta. V 2018 je bilo nadomestilo v skupni višini 118.959 evrov izplačano 217 upravičencem, je še razvidno iz poročila.

M. P.