Turizem v občini Brežice

pixabay.com

Občina Brežice je na 19. seji občinskega sveta dne 12. 6. 2017 sprejela Strategijo turizma občine Brežice 2017-2021. Strategija je obširna in zajema analizo preteklega in sedanjega stanja na področju turizma v občini, ter skrbno načrtovane plane do leta 2021. Seveda, se v sami strategiji zavedajo, da je velika večina turizma iz naslova Terme Čatež, vendar nameravajo do leta 2021 turistom ponuditi tudi druge destinacije v občini (gradovi, repnice, peš poti, sotočje voda, vinograde, kmečki turizem,…) in s tem razširiti ponudbo.

Prioritetne vrste turizma razvršene po pomenu za razvoj turizma so:

  1. Zdraviliški turizem ter turizem ob/na vodi
  2. Dediščinski turizem (naravna in kulturna dediščina)
  3. Vinski turizem, kulinarični turizem, turizem na kmetijah
  4. Športni turizem, izletništvo in kolesarjenje.

Turistični trend

Po podatkih UNWTO (b. d.) turistični sektor na mednarodnem nivoju dosega stabilno rast v višini 3 do 4 %. Rast je stabilna in je na svetovni ravni ne prizadenejo ne politične nestabilnosti, vojni konflikti, demografski trendi in okoljske katastrofe.

Turistični sektor se je izkazal za odpornega celo proti ekonomskim pretresom in je v času zadnje velike svetovne recesije beležil le padec v letu 2009. Tako je turistični sektor v svetovnem merilu v letu 2015 znova dosegal rekordne vrednosti: zabeleženih je bilo 1,186 mrd turističnih prihodov in skupen turistični promet v višini 1,5 bilijona ameriških dolarjev na področju izvoza, kar predstavlja kar 7 % vsega svetovnega izvoza. Turistični sektor je tako na svetovni ravni v letu predstavljal 10 % svetovnega BDP in zagotavljal eno od 11 zaposlitev na svetu.

V svetovnem merilu se na področju izvoza storitev turizem uvršča na 3. mesto, za gorivom in kemikalijami ter pred hrano in avtomobilskimi proizvodi. Dolgoročne napovedi kažejo stabilno rast turističnega sektorja tudi v prihodnje ter povečanje števila turističnih prihodov na 1,8 mrd v letu 2030.

Monopolni delež opravljenih nočitev in ostalih turističnih storitev v občini Brežice brez dvoma opravljajo največje slovenske terme – Terme Čatež, ki kraju zagotavljajo njegovo turistično prepoznavnost in s tem pospešujejo turistični utrip.

V občini Brežice je v zasebnem sektorju registriranih več kot 300 podjetij, ki imajo registrirano eno od dejavnosti, ki se posredno ali neposredno navezuje na turizem; med njimi je približno 80 podjetij takih, ki so neposredni nosilci turistične ponudbe. Med ponudniki (glede na finančni učinek) najbolj izstopajo Terme Čatež d. d., kjer zabeležimo približno 95 % vseh nočitev v občini Brežice in Terme Paradiso.

Turistični sektor je v letu 2015 zaposloval 13 % vseh zaposlenih v Sloveniji, ustvaril 8 % vrednosti celotnega slovenskega izvoza in prispela 13 % k bruto domačemu proizvodu. Slovenija je v letu 2015 prvič zabeležila več kot 10 milijonov prenočitev, od tega več kot 6 milijonov v hotelih.

Iz katerih držav so turisti?

Na podlagi podatkov SURS je razvidno, da je turizem v brežiški občini izrazito sezonske narave s prevlado poletnih mesecev in absolutnim avgustovskim viškom. V skoraj vseh mesecih leta je opazen pozitiven trend prihodov in nočitev tujih turistov, statistike domačih gostov pa niso spodbudne in večinoma nakazujejo negativno tendenco.

Najpomembnejše države po nočitvah v Občini Brežice za leto 2015

Z naskokom najboljši tuji gostje so že vrsto let Italijani, ki pa so leta 2015 ustvarili približno četrtino manj nočitev kot leta 2011 (takrat skoraj 90.000). Na drugem mestu so zadnja leta Nizozemci: v zadnjih dveh letih so s približno 7.000 prihodi ustvarili okoli 50.000 nočitev, iz česar izhaja, da v Brežicah bivajo nadpovprečno dolgo – približno 8 dni. Sledijo hrvaški in srbski gostje: po padcu ob globalni recesiji se njihovo število v zadnjih letih znova povečuje. Avstrijski gostje že leta ostajajo v približno istem številu, medtem ko se število nemških počasi povečuje. V zadnjih letih je izrazito nestalnost zaradi političnih razmer zaznati na ruskem trgu z viškom nočitev med 2012 in 2014 (tudi 20.000 letno), in zgolj približno 5.000 nočitvami v 2015. Hit zadnjih let so nedvomno Poljaki in Izraelci – oboji so v 2015 presegli 12.000 nočitev.

Zanimiv je tudi podatek, da hotelske nastanitve koristi več kot polovica tujcev in zgolj dobra tretjina Slovencev, ki obiščejo občino.

Občino Brežice je v letu 2015 obiskalo rekordno število turistov 187.343, od tega je bilo zabeleženih 634.540 nočitev. Skupen znesek turistične takse pa je znašal 453.233 eur, povprečna letna stopnja zasedenosti hotelov je bila 51, 12%.

V letu 2015 je bila občina Brežice po podatkih SURS na 4. mestu po številu prenočitev (za Piranom, Ljubljano in Bledom) in 5. mestu po številu prihodov turistov (pred Brežicami še Kranjska Gora. V občino Brežice je glede na statistične podatke v letu 2015 prišlo rekordnih 187.343 turistov.

Hotelske namestitve (hoteli, moteli, penzioni, gostišča in prenočišča) v občini Brežice ustvarijo dobrih 40 % nočitev in slabih 50 % prihodov. Preostalih 50 % turistov prenoči v kampu ali pri ostalih ponudnikih (apartmajska in počitniška naselja, turistične kmetije, hostli …) in tam ustvari skoraj 60 % od skupno več kot 600.000 nočitev v občini. Razmerja se v zadnjih letih malenkost spreminjajo: delež prihodov raste, medtem ko delež nočitev pada. To pomeni, da se v hotelih krajša povprečna doba bivanja, ki je v letu 2008 znašala še 3,22 dni, v letu 2015 pa zgolj 2,84 dni, kar je bistveno nižje od občinskega povprečja (3,59 dni v 2008 in 3,39 dni v 2015).

Po pregledu stanja v občini Brežice so zaznali manko raznovrstnih tako gostinskih, prehrambnih kot nastanitvenih obratov, ekoloških kmetij in turističnih ter drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Manjka raznolika ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov ter storitev z doživljajsko noto lokalnega prostora.

Terme Čatež, Terme Paradiso in Grad Mokrice so na podlagi opravljenih anket, ki so jih opravili za namene stategije turizma prepoznani nosilci turističnega razvoja.

Povzeto po Strategiji turizma občine Brežice 2017-2021.

N. N.