Tako naj bi izgledala nova Železniška postaja Sevnica

Na 13. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica je mag. Edvin Hadžiahmetović, predstavnik SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d. d., predstavil načrtovane posodobitve Železniške postaje Sevnica.

Občina Sevnica si že več let prizadeva za usklajeno sodelovanje med investitorjem projekta, Direkcijo RS za infrastrukturo, Slovenskimi železnicami in lokalno skupnostjo, ter za umestitev vseh novosti, ki bodo pozitivno prispevale tako k prometni pretočnosti kot tudi k varnosti vseh udeležencev v prometu na širšem območju železniške postaje. S tem namenom je v letu 2018 pripravila Koncept ureditve območja železniške postaje Sevnica, ki je bil tudi temeljna podlaga za pripravo projektne naloge za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje v Sevnici in gradnjo novega podvoza pod železniško progo, ki ga je v letu 2021 naročila Direkcija RS za infrastrukturo. Na podlagi te projektne naloge je SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d. d. pripravilo Izvedbeni načrt za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza.

 

Širše območje Železniške postaje Sevnica je starejše ureditve, ki od postavitve objekta postaje in bližnje infrastrukture še ni bila prenovljena. Zato so potrebne celovite posodobitve območja, ki bodo povečale varnost prebivalcev, izboljšale pretočnost prometa in prispevale k večji kakovosti bivanja na tem območju.

Varnejši dostop do peronov

Za izven nivojski dostop do peronov je predvidena izgradnja podhoda pod vsemi postajnimi tiri, ki bo prilagojen tudi za osebe z oviranostmi. Dostop bo urejen tudi z dvigalom. Podhod bo urejen z nadstreški ter ustrezno označen in razsvetljen.

Ureditev okolice železniške postaje

Predvidena je rušitev objektov v neposredni okolici železniške postaje, ki so v lasti Slovenskih železnic, med njimi obeh skladišč, kurilnice in vsa poslopja, ki se nahajajo med postajo in parkiriščem nasproti stavbe Komunale Sevnica (Trupejeva rampa). S tem se bo sprostil prostor za ureditev javnih površin, na katerih so načrtovana dodatna parkirna mesta.

Novi podvoz za izboljšanje pretočnosti in varnosti prometa

V sklopu posodobitve železniške postaje je predvidena ukinitev nivojskega prehoda za avtomobile in pešce, ki prečka lokalno cesto pri trgovini Spar in gradnja novega podvoza. Podvoz bo omogočal prevoznost vozil do skupne višine štirih metrov, kolesarjev, pešcev in oseb z oviranostmi. Na območju industrijske cone bo urejeno obračališče za večja tovorna vozila, s tem pa bo tovorni promet večjih in težjih vozil usmerjan stran od centra novega dela mesta.

Novi postajni objekt 

Prenovljen bo tudi postajni objekt s preureditvijo prostorov Slovenskih železnic, čakalnice in sanitarij, v sklopu katerih so predvidene sanitarije za osebe z oviranostmi in previjalnica.

Opuščanje nivojskih prehodov

Nivojski prehodi so najmanj varna oblika prehajanja čez železniške tire. Zaradi križanja prometa prihaja do zastojev, možnost okvare opozorilnih in zaporničnih sistemov pa zmanjšuje prometno varnost. Za ustrezen dostop do industrijske cone je Občina Sevnica uredila izgradnjo novega nadvoza čez trebanjsko železniško progo, pred kratkim pa je bilo na nov nadvoz navezano tudi novo krožišče, ki je dodatno povečalo pretočnost prometa.

Obsežen projekt z dolgoročno vizijo

Časovni načrt izvedbe načrtovanih ureditev širšega območja Železniške postaje Sevnica je vezan na dinamiko javno-finančne porabe in na Evropsko kohezijsko politiko 2021–2027 na področju prometa, v sklopu katere potekajo posodobitve na celotni slovenski železniški mreži.

Vrednost projekta po projektantskih ocenah za vse ureditve znaša dobrih 44 milijonov evrov. Po trenutnem terminskem planu Ministrstva za infrastrukturo je pričetek gradnje predviden v letu 2025.

Vir: Občina Sevnica