Sevniški občinski svetniki potrdili predlog proračuna za leto 2024

Foto: ePosavje

Občina Sevnica, tako kot druge slovenske občine, za izpolnjevanje obveznih nalog iz neposrednih in prenesenih pristojnosti ter za investicije v lokalnem prostoru, za svoje delovanje finančna sredstva pridobiva iz naslova odstopljenih davkov oziroma t.i. povprečnine in neposrednih prilivov v občinski proračun.

Financiranje lokalnih skupnosti je vse od vzpostavitve sistema lokalne samouprave leta 1995 podvrženo državni politiki na področju urejanja javnih financ. Skozi različna časovna obdobja se je sistem financiranja spreminjal, trenutno uveljavljeni način financiranja pa lokalne skupnosti postavlja v močno odvisnost od višine povprečnine, ki je vezana na državni proračun. Kljub dolgoletnim opozorilom, da občine nimajo dovolj neposrednih prihodkov za svoje delovanje, je višina povprečnine stvar političnega dogovora in ne izračuna po predpisani metodologiji. V jesenskih mesecih so združenja občin po intenzivnih pogajanjih z Vlado Republike Slovenije dosegla dogovor za višino povprečnine za leto 2024 v znesku 725 evrov. Ta znesek se občinam izplačuje po dvanajstinah glede na število prebivalcev.

Ob načrtovanih prihodkih iz naslova neposrednih dajatev Občini Sevnica (med večjimi prilivi sta nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ in pa davek na promet nepremičnin) višina predlaganega proračuna Občine Sevnica za leto 2024 znaša 23.942.041,58 evrov. Ob koncu leta so bili pridobljeni dodatni namenski viri za izvedbo nekaterih projektov v letu 2024, ki bodo namensko preneseni in opredeljeni v predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2024.

Glede na leto 2023 je Občina Sevnica ob izvedenih podrobnih analizah in racionalizaciji porabe načrtovane tekoče odhodke znižala za 450 tisoč evrov in znašajo 6.385.807,00 evrov. Ob tem so se močno povišali načrtovani tekoči transferi, ki med drugim obsegajo sredstva za subvencioniranje domske oskrbe in pomoči na domu, za financiranje osnovnega šolstva in šolskih prevozov ter za pokrivanje razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev in znašajo 9.427.654 evrov. Skladno s tem so se sredstva za investicije (investicijski odhodki) glede na leto 2023 znižala za 4,2 milijona evrov in znašajo 8.659.915,38 evrov. Za investicije javnih zavodov in za investicije na področju zaščite in reševanja v občini Sevnica so investicijski transferi predvideni v višini 796.466 evrov. Razlika med proračunskimi prihodki in odhodki, ki znaša 1.7 milijona evrov, bo pokrita z novim kreditom. Občina Sevnica sodi med manj zadolžene slovenske občine, kljub temu pa bo za poplačilo tega kredita potrebno nameniti 6 % višine proračuna. Predlagani odhodki za leto 2024 torej znašajo dobrih 25 milijonov evrov.

V letu 2024 se bodo nadaljevali tekoči projekti, med njimi dokončanje gradnje nove Osnovne šole Ane Gale Sevnica, v spomladanskih mesecih bo po zaključku okoljevarstvenega moratorija stekla gradnja dveh novih mostov v Krmelju, takoj po potrditvi proračuna pa bodo stekle aktivnosti za ureditev športnih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž.

Pripravljena je projektna dokumenta za ureditev čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja v Loki pri Zidanem Mostu, projekt je Občina Sevnica prijavila za sofinanciranje iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Občinska uprava se tudi intenzivno pripravlja na prijave drugih projektov na napovedane razpise evropskih skladov in Republike Slovenije.

Tudi v naslednjem letu bo velik poudarek namenjen skrbi za javne objekte, predvsem šole, vrtce in objekte za športne in prostočasne aktivnosti. Slednje v veliki meri uporabljajo tudi številna društva, zato ta skrb predstavlja pomembno nematerialno podporo društvenim dejavnostim.

Skladno s postopkom, ki je opredeljen v Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica, se je do predloga proračuna za leto 2024 s pobudami in vprašanji opredelil občinski svet. Predlog je bil sprejet z večino opredeljenih glasov.

Občinska uprava se bo opredelila do vprašanj in pobud, v januarju pa bo nato dopolnjen predlog proračuna obravnavan na sejah delovnih teles ter nato na seji občinskega sveta, ki bo predvidoma konec meseca.

Za namen tekočega izvajanja nalog in izvajanja projektov, ki so že v teku, je bil sprejet Sklep o začasnem financiranju Občine Sevnica za obdobje od januarja do marca 2024. Ta pogost ukrep, ki se ga občine poslužujejo v prehodnem obdobju, ki nastane v času postopka potrjevanja novega proračuna, nima negativnega vpliva na vsakdanje življenje in delo v občini, saj se vse tekoče obveznosti nemoteno izvajajo, prav tako tudi vsi v letu 2023 pričeti projekti.

Vir: Občina Sevnica