Sevnica: Podražitev nekaterih komunalnih storitev se končnim uporabnikom ne bo poznala

Sevnica.

Sevniški občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep o delnem povišanju nekaterih cen komunalnih storitev. Zaradi podražitve energentov je nekoliko povišal cene za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, a se s tem za uporabnike ne bo nič spremenilo, ker bo višji račun kril občinski proračun.

 

Občinski svet je sprejel tudi posodobljen občinski prostorski načrt. Med drugim je bilo s posodobitvijo upoštevanih 61 odstotkov vseh pobud občanov (od 447 vloženih), 19 odstotkov jih je bilo upoštevanih delno, 20 odstotkov pa ni bilo upoštevanih.

Med drugim je bil sprejet predlog o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Sončni gaj. S tem je občina po opravljenih več temeljitih vsebinskih razpravah omogočila prostorske pogoje za nadaljnje načrtovanje izgradnje treh večstanovanjskih objektov, ki jih načrtuje zasebni investitor na območju nepozidanih stavbnih zemljišč med Kozjansko in Krulejevo ulico ter obstoječo večstanovanjsko pozidavo na Planinski cesti v Sevnici.

M. P.