Sevnica: Objavljen javni razpis za razvoj kmetijstva in podeželja

Fotografija je simbolična (pixabay)

Občina Sevnica je te dni objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica za leto 2018. Skupna višina sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu, znaša 73.000 evrov.

Postavke sofinanciranja so:

 • pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo,
 • pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč,
 • pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
 • pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja,
 • pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev ter
 • podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Pogoji za dodelitev sredstev:

 • pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti,
 • vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca MSP oz. kmetijskega gospodarstva ali člana kmečkega gospodinjstva,
 • MSP oz. kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah,
 • MSP oz. kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
 • na MSP oz. kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka investicije,
 • investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev,
 • po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev,
 • za kmetijska zemljišča se šteje raba po GERK-ih.

Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti na naslov Občine Sevnica najpozneje do 12. februarja 2018. Več o razpisu tukaj.