Radeče: Želite graditi? Potem ne smete zamuditi poziva občine

Občina Radeče je objavila javni poziv za zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta. Vsi, ki bi želeli podati predlog za spremembo namembnosti zemljišča, da bi na primer to postalo gradbeno, lahko to naredijo najpozneje do 10. januarja.

Pobud, ki so jih zainteresirani že podali, ni treba vlagati znova, saj so jih na občini evidentirali in bodo vključene v postopek sprememb in dopolnitev prostorskega načrta, ob tem pojasnjujejo na občini. Je pa mogoče preveriti ustreznost podanih pobud in jih po potrebi dopolniti.

Pobude in predlogi se lahko nanašajo na namensko rabo zemljišča (sprememba namembnosti kmetijskega ali gozdnega zemljišča v stavbno zemljišč, sprememba stavbnega zemljišča v kmetijsko ali gozdno zemljišče), na prostorsko izvedbene pogoje glede gradnje in meril oblikovanja objektov, na grafični in tekstualni del prostorskega načrta ter na njegova izvedbeni in strateški del.

Občina se bo do vseh pobud, ki jih bo prejela, opredelila in sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.

Pobude je treba posredovati na obrazcu “Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Radeče”, ki je objavljen na občinski spletni strani: http://www.radece.si Obrazec je mogoče dobiti tudi v vložišču občine v času uradnih ur. Izpolnjene vloge lahko posredujete po pošti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, po e-pošti [email protected] ali jih oddate v vložišču na naslovu Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur.

M. P.