Potekala je 12. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica

Foto: Slovenia green

V sredo, 31. januarja 2024, so se članice in člani Občinskega sveta Občine Sevnica v Kulturni dvorani Sevnica zbrali na svoji 12. redni seji. Osrednje teme seje so bile proračun Občine Sevnica za leto 2024 in s tem povezana letna programa športa in kulture, elaborati o oblikovanju cen za izvajanje storitev javne službe ter občinski program varnosti v okviru dela in pristojnosti medobčinskega inšpektorata.

Seznanili so se z letnim poročilom o delu medobčinskega inšpektorata. Skupni prekrškovni organ  občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (SPO) deluje od leta 2009. Martin Cerjak, vodja SPO, je v poročilu za leto 2023 izpostavil rezultate dela občinskega redarstva, ki je izvajalo stalne nadzore mirujočega prometa in spoštovanja prometne signalizacije, predstavil je nekatere skupne aktivnosti, ki jih SPO izvaja s Policijo, predstavil statistiko meritev prekoračenih hitrosti, statistiko odstranitev neregistriranih vozil iz javnih površin ter statistiko obravnavanih zadev občinske inšpekcije. Občinskemu svetu je predstavil tudi načrt dela za leto 2024. Cilji vseh nadzorov bodo tudi v tem letu zagotavljati večjo varnost udeležencev v prometu, s posebnim poudarkom na ranljivejših skupinah, torej pešcih in kolesarjih.

Martin Cerjak je predstavil tudi Oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2023. Gre za temeljni strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti prebivalcev sevniške občine na področjih, za katera je pooblaščeno redarstvo, ki deluje v okviru Medobčinskega inšpektorata in se posodablja vsako leto.

Člani in članice sveta so potrdili predlagane elaborate o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica za oskrbo s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske vode, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki in 24-urno dežurno službo v okviru pogrebne dejavnosti. Cene teh storitev se oblikujejo na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovaje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, katerim morajo slediti vsa komunalna podjetja v državi. Na vzorčnem izračunu za primer 4-članske družine, ki koristi vse komunalne storitve, podražitev znaša 7,3 %.

Sledila je obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2024. Po opravljeni obravnavi osnutka na pretekli seji, analizi podanih predlogov in pobud, obravnavi na delovnih telesih je Občinski svet Občine Sevnica predlog odloka sprejel. V proračun je bil vključen tudi amandma, s katerim se zvišuje višina načrtovanih prihodkov in odhodkov od prodaje stavbnih zemljišč, zvišujejo se sredstva, namenjena podpori športa in kulture, uravnoteženo pa se zmanjšujejo sredstva iz splošne proračunske rezervacije. Prihodkovna stran občinskega proračun za leto 2024 tako znaša 23,6 milijonov evrov. Skupna višina odhodkov proračuna znaša 25,8 milijonov evrov. Poleg zagotavljanja primernega standarda izvajanja vseh javnih nalog in služb s področij predšolske vzgoje in šolstva, socialnega varstva, vzdrževanja javne cestne in komunalne infrastrukture in drugih obveznih nalog, se s sprejetim proračunom nadaljuje investicijski cikel. Skupni obseg naložb je 8,6 milijona evrov. Osrednji investicijski projekt v letu 2024 je dokončanje gradnje nove šole za otroke s posebnimi potrebami Ane Gale Sevnica. Ob tem so v načrtu ureditve športnih površin pri osnovnih šolah v Šentjanžu in na Blanci. Po pretečenem okoljevarstvenem moratoriju se bo nadaljeval projekt izgradnje dveh novih mostov čez potok Hinja v Krmelju. Občina Sevnica tudi pričakuje pozitivni sklep Vlade RS za sofinanciranje izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu. Ostali projekti ustrezno sledijo potrebam v lokalnem prostoru. Med njimi so projektiranje kolesarskih povezav, komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con in prostorsko načrtovanje za ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in stanovanjsko gradnjo. Pomemben del proračuna je tudi podpora strateškim projektom, ki jih na območju sevniške občine načrtuje Republika Slovenija, med njimi so projektiranje II. faze protipoplavnih ureditev na potoku Sevnična, celovita obnova območja Železniške postaje Sevnica, rekonstrukcija regionalne ceste Šentjanž–Glino ter izgradnja mostu čez Savo na Logu.

Občinski svet je potrdil predlagani Odlok o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v občini Sevnica. Odlok je nadgradnja obstoječega pravilnika, ki ureja to področje. Z novim odlokom so natančneje opredeljeni pogoji za pridobitev enkratne občinske denarne pomoči, med drugim je določeno, da so upravičenci posamezniki in družine, ki imajo poleg slovenskega državljanstva najmanj 6 mesecev prijavljeno stalno prebivališče v občini Sevnica, kjer dejansko tudi živijo. Občinska denarna pomoč po novem znaša največ 600 evrov, razen v primeru izrednih okoliščin, v katerih lahko strokovne službe posamezniku ali družini v hudi materialni stiski dodelijo več sredstev, največ 100 % od osnovnega zneska.

V sklepnem delu seje je bilo predstavljeno še poročilo o prihodkih Občine Sevnica iz naslova omejitve dedovanja in poročilo o izdanih listinah Občine Sevnica za preteklo leto.

Vir: Občina Sevnica