Občina Sevnica uspešna na razpisu za sofinanciranje gradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave v Loki pri Zidanem Mostu

Foto: Bojan Dremelj (TD Loka pri Zidanem Mostu - FB)

Naselje Loka pri Zidanem Mostu še nima urejenega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Občina Sevnica je v letu 2022 naročila pripravo projektne dokumentacije in pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne kanalizacije z rastlinsko čistilno napravo, projekt pa je uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za naravne vire in prostor v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Ministrstvo je odobrilo znesek sofinanciranja projekta v višini 743.154,04 evrov. Ocenjena vrednost projekta je 1.728.516,64 evrov.

V okviru projekta bo izgrajena fekalna kanalizacija v skupni dolžini 1.765,94 m. Lega naselja omogoča izgradnjo gravitacijske kanalizacije, brez črpališč. Odpadne vode se bodo zbirale v novi rastlinski čistilni napravi, ki bo urejena v bližini reke Save. Za čiščenje je izbrana tehnologija t.i. francoskega sistema rastlinske čistile naprave, za katerega je značilno, da ne potrebuje predčiščenja v obliki večprekatnega usedalnika, kar znižuje tako stroške investicije kot tudi stroške obratovanja. Novozgrajeni sistem bo omogočil priključitev vseh gospodinjstev ter vzgojno-izobraževalnega in socialno-varstvenega zavoda na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Rastlinske čistilne naprave so celovit sonaravni sistem za čiščenje odpadnih vod in ohranjanje vodnih virov. Za svoje delovanje ne potrebujejo strojnih elementov, zato so tudi v kontekstu energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja dobra alternativa odvozu in čiščenju blata iz greznic.

Na podlagi pridobljenega sklepa o sofinanciranju bo sklenjena pogodba z ministrstvom, nato pa bo pričet postopek javnega naročila za izbor izvajalca.

Vir: Občina Sevnica