Občina Krško: Prva začasna ocena kmetijske stroke o posledicah suše

pixabay.com

Po prvi začasni oceni Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto, izpostave Krško, je po dolgem sušnem obdobju prizadeto celotno območje občine Krško. Najbolj pa osrednji in južni del, torej Krško polje in Gorjanci.

Kot so zapisali v prvi začasni oceni, primanjkljaj vode v tleh beležijo z začetkom vegetacije v marcu. Žita so se slabo razrasla, dognojevanje z dušikom je bilo manj učinkovito. Posevki so bili nižji, bolj redki, zrnje slabo napolnjeno, izpad pridelka ob žetvi je bil 10 – 40%.

Travniki

Velik je bil tudi vpliv na razrast in razvoj trav in detelj na travinju. Tako so že pri prvem odkosu na travnikih, TDM, deteljah, zabeležili izpad pridelka 30 – 60 %. Najbolj so prizadeti najboljši 3-4 kosni travniki. Ponekod drugega odkosa praktično ni bilo oz. je povsod zmanjšan nad 30 %. Živinorejci so prisiljeni zmanjševati stalež, ogroženo, ponekod že onemogočeno je izvajanje ukrepa dobrobit govedi (paša).

Koruza, krompir, ajda

Koruza se na plitvih tleh suši, na globjih in težjih tleh pa je v fazi metličenja in cvetenja, ki je moteno in se bo prava škoda še pokazala kasneje, saj marsikje ne bo razvoja storžev.

Krompir prisilno dozoreva, pričakujejo zmanjšanje pridelka.

Ajda je kot glavni posevek posejana večinoma na Krškem polju. V letošnjem letu je suša tako zgodnja, da so posevki močno prizadeti, pričakovati je zmanjšanje pridelka v povprečju za 50 %.

Nenamakane vrtnine predčasno zaključujejo z vegetacijo, rastline so odvrgle cvetove, pridelek je prizadet 30 – 100%.

Pšenica, ječmen

Setev strniščnih dosevkov je bila po pšenici že nesmiselna in se tudi veliko ne izvaja, zaradi suše. Kolikor je bilo posejano po ječmenu na ca. 100 ha zaenkrat kaže na 100% škodo – ni vznika oz. mlade rastlinice so se posušile.

Škoda v sadjarstvu

Škoda v sadjarstvu se stopnjuje. Predvsem mladi nasadi in nasadi na plitvejših tleh so prizadeti. Res pa je, da je večino pridelka onemogočila že spomladanska pozeba. Pojavlja se tudi pršica.

Vinska trta zaenkrat še črpa vlago iz globjih plasti tal, prizadeti so mladi nasadi.

Škoda se dnevno stopnjuje in že sedaj presega 30 % na navedenih kulturah.

Preliminarna ocena škode je bila posredovana na Upravo za zaščito in reševanje.

Vir: Občina Krško