Občina Krško namenila 130.000 evrov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva

Foto: Občina Krško

Občina Krško je 11. avgusta objavila javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Krško za letošnje leto.

Na voljo je 130.000 evrov nepovratnih sredstev, mikro in majhna podjetja, samostojni podjetniki ter društva in združenja s področja podjetništva s sedežem v občini Krško pa se na razpis lahko prijavijo do 19. septembra.

Za kaj lahko upravičenci pridobijo sredstva?

Nepovratna sredstva upravičenci  lahko pridobijo za različne naložbe in izobraževanja v obdobju od 22. septembra 2016 do 19. septembra 2017, in sicer za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje in spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Kje mora biti sedež dejavnosti?

Upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju občine Krško. Do sredstev pa je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas iz občine Krško (stalno bivališče) in investira na območju občine Krško. Če ima podjetje sedež dejavnosti izven občine Krško, lahko poda vlogo samo za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v občini Krško.

Kako do razpisne dokumentacije?

Razpisna dokumentacija je na voljo v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško. Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo prispeti na naslov Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 19. septembra 2017.

Dodatne informacije lahko pridobite:

Dodatne informacije posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-pošta: [email protected], uradne dni od 8. do 11. ure.

Vir: Občina Krško

N. N.