Občina Brežice zagotovila dodatnih 175.000 evrov za sanacijo škode po neurju in poplavah

Julijsko neurje in avgustovske poplave so v brežiški občini povzročile veliko škode na zemljiščih, stavbah, javni infrastrukturi in vodotokih. Občina Brežice bo za pokrivanje stroškov nujnih sanacij z odlokom zagotovila 175.000 evrov iz sklada proračunske rezerve, kar so soglasno potrdili tudi občinske svetnice in svetniki.

Župan občine Brežice Ivan Molan je v ponedeljek, 21. 8. 2023, sklical sejo Občinskega sveta Občine Brežice, na kateri je svetnicam in svetnikom predložil v obravnavo in sprejem Odlok o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo in poplav v juliju, avgustu 2023 v občini Brežice. Seja je bila sklicana dopisno zaradi nujnosti čim hitrejšega ukrepanja in tudi prihranka sejnin. Tako bodo za to potrebna sredstva namenjena pokrivanju stroškov sanacij in pomoči.

Povračilo škode posameznikov v rokah države

Uprava RS za zaščito in reševanje je ločeno, na podlagi zbranih informacij in prvih ocen škode na terenu, izdala sklepe, s katerimi je prepoznala večjo škodo kot posledico neurij in poplav. Občina Brežice je na podlagi izdanih sklepov oblikovala popisne komisije ter objavila pozive prizadetim občanom za oddajo vlog, ki jih bo po vnosu v sistem AJDA obravnavalo resorno ministrstvo in izdalo odločbo o upravičenosti vlagatelja do povračila sredstev s strani države.

Občinska sredstva za sanacijo javne infrastrukture in povračilo stroškov

Dodatno pa lahko občina v skladu s predpisi prispeva sredstva iz sklada stalne proračunske rezerve, ki je namenjen odpravi posledic naravnih nesreč. Sredstva bodo dodeljena v skladu s sprejetim Odlokom o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic neurja s točo in poplav v juliju, avgustu 2023 v občini Brežice na podlagi poročila Civilne zaščite občine Brežice o dejansko nastalih stroških.

Sprejeti odlok zajema stroške za financiranje:

  • nujnih intervencijskih ukrepov, ki jih izvaja Civilna zaščita občine Brežice;
  • najnujnejše sanacije škode na cestah (javne poti, lokalne ceste);
  • nastalih stroškov posredovanja gasilskih združenj s stroški popravil uničene opreme;
  • stroškov najnujnejše sanacije škode na objektu Osnovne šole Artiče.

Skladno z napovedanimi ukrepi Vlade RS bo Občina Brežice v primeru možnosti refundacije stroškov iz proračuna države le-te povrnila, zaradi nujnosti ukrepov pa s sprejetim Odlokom brežiška občina zagotavlja pogoje za hiter odziv in takojšne aktivnosti.

Pomoč posameznikom ob nepredvidenih dogodkih poteka preko javnega razpisa

Občina Brežice pa že več let zapored zagotavlja proračunska sredstva, ki jih preko javnega razpisa dodeljuje fizičnim osebam za pomoč ob nepredvidenih dogodkih. Tako lahko vsi prizadeti posamezniki zaprosijo za podporo, ki ni vezana na socialni status, z vlogo na Javnem razpisu o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v letu 2023, kjer so na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih (Uradni list RS št. 10/14) kot slednji opredeljene tudi nesreče, ki so povzročile škodo na stanovanjskem ali gospodarskem objektu.

Ob tem pa sprejetje predlaganega Odloka ne bo imelo dodatnih finančnih posledic za proračun, saj so namenska sredstva v proračunu že zagotovljena.

Odlok o zagotovitvi sredstev_neurja, poplava 2023.pdf

Vir: Občina Brežice