MO Krško od Krke zahteva dialog z lokalno skupnostjo, od Vipapa pa zmanjšanje izpustov prahu in pepela

Foto: Dragana Stanković)

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 1. izredni seji 5. oktobra 2023 obravnavali predvsem okoljska vprašanja družb Krka, d. d., v Krškem in Vipap Videm Krško, d. d., ter soglasno sprejeli predlagane sklepe. Od Krke med drugim zahtevajo vzpostavitev dialoga z lokalno skupnostjo, od Vipapa pa zmanjšanje izpustov prahu in pepela, so sporočili iz MO Krško.

Svetnice in svetniki so na skoraj tri ure trajajoči izredni seji sklenili, da podjetje Krka do konca letošnjega leta pripravi seznam aktivnosti, s katerimi si bo pridobilo zaupanje javnosti in izkazalo družbeno odgovornost ter postavi javni ekološki monitoring in o rezultatih redno obvešča javnost, nameni del sredstev za izboljšanje življenjskega standarda občanov in občank mestne občine Krško, katerim je zaradi umestitve že obstoječega objekta Sinteza zmanjšana kakovost bivanja v domačem okolju ter da od neodvisne inštitucije pridobi načrt za zaščito in reševanje v primeru izrednega dogodka, če le-ta ni že vključen v Seveso zavezo in o tem obvesti javnost. Dokler omenjeni sklepi ne bodo izpolnjeni, Občinski svet Mestne občine Krško nasprotuje pričetku izgradnje obrata Sinteza 2.

V zvezi z družbo Vipap Videm Krško pa Občinski svet Mestne občine Krško zahteva, da v podjetju nemudoma odpravijo kršitve in nepravilnosti, ki so predmet inšpekcijske odločbe št. 06182-1711/2022-10, z dne 5. 12. 2022 in inšpekcijske odločbe št. 06182-1711/2022-13, z dne 13. 2. 2023, da na primeren in učinkovit način nemudoma zavaruje raznašanje prahu in pepela v okolico, da do konca leta 2023 postavi javni ekološki monitoring in o rezultatih redno obvešča javnost. Sprejeli so še sklep, da Občinski svet Mestne občine Krško javno podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-2A), ki bo izenačil standarde za sežig in sosežig odpadkov ter izboljšal monitoring izpustov ter pozvali pristojne inšpekcijske organe, da nemudoma ukrepajo ob neizpolnjevanju zahtev v izdanih odločbah v primeru podjetja Vipap Videm Krško.

Izredna seja Občinskega sveta Mestne občine Krško

Krajani zaskrbljeni zaradi pomanjkanja informacij s strani Krke

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je uvodoma izpostavil, da je bilo na obe temi izredne seje v zadnjih nekaj letih izrečenih že mnogo besed, »vendar današnja izredna seja izkazuje stanje neuspešnosti reševanja problemov in težav, ki bodo podrobneje izpostavljeni v nadaljevanju. Glede na nastalo situacijo pa je očitno, da smo bili pri reševanju te problematike do sedaj neuspešni. Sem optimist in resnično verjamem, da obstajajo rešitve, kakor tudi, da smo jih sposobni udejanjiti.«

Predstavnica civilne iniciative Videm-Stara vas Marija Urbanica je izpostavila, da okoliški prebivalci že leta opozarjajo glede okoljskih obremenitev, ki jih izvajata družbi Krka in Vipap Videm Krško. Vipapu očitajo sežig odpadkov, Krke pa v svojem okolju ne želijo, je poudarila ter dodala, da novomeški farmacevt z obratom Sinteza 2 v okolje prinaša dodatno nevarnost zaradi povečane količine nevarnih snovi in s tem povezanih možnosti uhajanja snovi v okolje, požarov, eksplozij in podobno. Predsednica Sveta Mestne četrti Krško Tajana Dvoršek pa je dejala, da krajani ne nasprotujejo industrijskemu razvoju ali gospodarski rasti, vendar so, kot je poudarila, zaskrbljeni zaradi pomanjkanja informacij s strani družbe Krka. »Krka ni nikoli vzpostavila dialoga z lokalno skupnostjo,« je izpostavila ter investitorju očitala selitev skladišča nevarnih snovi iz Ločne v Krško.

Vodja razvoja v družbi Krka Aleš Rotar ji je odgovoril, da ne gre za selitev, temveč za širitev proizvodnih obratov ter kot razlog navedel, da v Ločni že obstajata dva proizvodna obrata. Krka iz Novega mesta načrtuje v Krškem širitev proizvodnje, in sicer nov proizvodni objekt Sinteza 2, kemijsko analitski center, skladišče tekočih surovin za skladiščenje in distribucijo tekočih surovin in čistilno napravo. Vplive načrtovanega obrata Sinteza 2 je predstavil Slavko Zupančič, ki je v družbi Krka odgovoren za varovanje okolja. Kot je povedal, pri skladiščenju v zaprtih embalažnih enotah ne prihaja do izpustov v vodo ali zrak.

Aleš Rotar – Krka

Vipap: težave zaradi smradu, prahu in kurjenja

Župan Janez Kerin je pred uvodom v točko, namenjeno delovanju družbe Vipap Videm Krško, odgovorne v omenjeni družbi pozval k izpolnitvi vseh zadev iz že izdanih odločb Ministrstva za okolje in prostor – Inšpektorata RS za okolje in prostor, ki sta bili izdani dne 5. 12. 2022 in 13. 2. 2023 oz. da slednji povzame nadaljnje ukrepe v zvezi nespoštovanja njihovih zakonitih ukrepov, saj je večino rokov za odpravo čezmernega obremenjevanja okolja z emisijami snovi v zrak že preteklo.

V nadaljevanju je bila točka večinoma namenjena okoljskim vprašanjem, povezanim z izpusti iz tovarne. »Sprašujemo se, koliko let nas Vipap že zastruplja z izpusti,« je vprašala Marija Urbanica ter opozorila na smrad. Da imajo dovolj smradu, prahu in kurjenja, je dodala tudi Tajana Dvoršak. »Tu deluje ena večjih sežigalnic v Sloveniji, kjer sežigajo leseni odpad, mulj in podobno,« ter Vipapu očitala, da že več let ne posluje skladno z zakonodajo.

Milena Resnik – Vipap

Predsednica uprave družbe Vipap Videm Krško Milena Resnik je predstavila delovanje družbe po reorganizaciji leta 2021 in ob tem povedala, da se je v tem času količina izpusta toplogrednih plinov bistveno zmanjšala. Odzvala se je tudi glede očitkov o smradu po plastiki. »Smrad po plastiki je, vendar ne gre za kurjenje plastike. Kurimo nenevarne odpadke iz procesa predelave odpadnega papirja.«

Na seji je bil prisoten tudi župan Občine Kanal ob Soči Miha Stegel, ki je predstavil izkušnjo, ki so jo v občini Kanal ob Soči imeli s podjetjem Salonit Anhovo ter dejal, da rešitev vidi v podpori Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja.

Člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so na predlog svetnice Janje Starc (OPL) sprejeli tudi sklep, da Mestna občina Krško takoj pristopi k aktivnostim za gradnjo nove čistilne naprave.

Gostje

Vir: MO Krško