Krško: Predlagajte projekte, ki naj jih izvede občina

Upravna enota Krško

Občanke in občani Krškega lahko tudi letos v okviru t. i. participativnega proračuna predlagajo projekte, ki naj jih izvede občina. Projekte bo mogoče predlagati od ponedeljka do 14. aprila, skupaj je na voljo 210.000 evrov.

 

Projekte je mogoče predlagati za sedem območij, pri čemer je za vsako predvideno po 30.000 evrov, in sicer gre za območje KS Brestanica, KS Rožno – Presladol, območje KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole, območje KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn, območje KS Koprivnica in KS Senovo, območje KS mesta Krško, območje KS Podbočje in KS Veliki Podlog ter območje KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje.

Participativni proračun, ki so ga v občini Krško podobno kot v drugih občinah prvič uvedli v letu 2019, je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali.

V lanskem letu so občani predlagali 40 projektnih predlogov, 20 jih je bilo izglasovanih, aktivnosti za izvedbo pa že potekajo. Večina projektov je v fazi izbora izvajalcev ali pridobivanja ponudb in bodo predvidoma zaključeni v pomladnih ali poletnih mesecih.

Letos bodo lahko občani predloge lahko oddali do 15. aprila 2021. Vse bo do maja 2021 pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno potrditev pristojni komisiji. Ta bo nato pripravila sezname izvedljivih projektov, ki bodo potem dani na javno glasovanje.

Predlogi morajo biti do najpozneje do 15. aprila do 24. ure oddani na spletni strani Občine Krško ali na obrazcu, ki bo od 15. marca na voljo v sprejemni pisarni Občine Krško, po navadni pošti na naslov Občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško.

A. M.