Krški svetniki vendarle potrdili osnutka proračuna za prihodnji dve leti

“Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so na 2. izredni seji obravnavali in potrdili osnutka odloka o proračunu za leti 2024 in 2025. Za leto 2024 znašajo načrtovani prihodki 50,1 milijona evrov, odhodki 52,3 milijona evrov, za leto 2025 pa je na prihodkovni strani 55,2 milijona evrov, medtem ko je na odhodkovni načrtovanih 55,9 milijona evrov,” so sporočili iz MO Krško

Spomnimo, krški svetniki so osnutka proračuna za leto 2024 in 2025 tokrat obravnavali drugič. Prvič so imeli osnutka na mizi že 9. novembra, a so ga takrat zavrnili, s tem pa ogrozili financiranje MO Krško prihodnje leto. O tem smo pisali TUKAJ.

Kot je uvodoma pojasnil vodja oddelka za javne finance in proračun na Mestni občini Krško Peter Planinc, so pri pripravi odloka upoštevali pripombe normativno-pravne komisije, v osnutku so upoštevali dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025, ki je bil sklenjen dan pred prejšnjo sejo, višji znesek NORP-a, kot je bil prvotno predlagan, ter enajst pobud in predlogov občinskih svetnikov, kolikor jih je prispelo po zavrnitvi osnutka proračuna na 8. redni seji Občinskega sveta Mestne občine Krško, in sicer v tolikšni meri, kot je bilo to mogoče oz. vzdržno.

Kar se tiče naložb, bodo med večjimi projekti naslednji dve leti zaznamovale aktivnosti v zvezi z izgradnjo Bazena Krško in nove stavbe Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v starem mestnem jedru Krškega. V letu 2024 je načrtovana izgradnja Parka urbanih športov – Vražja luknja in dokončanje večstanovanjskega objekta Žlapovec, med večje naložbe pa sodijo še izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Krško, izgradnja in obnova pločnikov, rekonstrukcija ulic v Krškem in na Senovem, izgradnja komunalne infrastrukture v Poslovni coni Vrbina – 2. faza in drugi. Za naložbe je v letu 2024 predvidenih 20,2 milijona evrov, v letu 2025 pa 23,6 milijona evrov.

Po predstavitvi osnutka odloka o proračunu za leti 2024 in 2025 je sledila obsežna razprava, na kateri so nekateri svetniki izpostavili predvsem visoko ceno pri načrtovanih projektih Bazen Krško in Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja, nekaj vprašanj se je nanašalo tudi na arhitekturne rešitve Parka urbanih športov – Vražja luknja ter o projektih dolgotrajne oskrbe, kjer jih je zanimalo predvsem, kako bo z nadaljevanjem projekta Pametna srebrna vas na Senovem.

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so osnutka predloga proračuna z veliko večino sprejeli; od 27 prisotnih jih je namreč 26 potrdilo osnutek odloka proračuna za leto 2024, medtem ko je bil eden vzdržan, osnutek proračuna za leto 2025 pa je potrdilo 21 svetnikov, proti so bili trije, prav toliko je bilo vzdržanih. V naslednjih sedmih dneh imajo svetniki možnost podati pripombe in predloge na sprejeta osnutka odloka o proračunu za naslednji dve leti, zatem sledijo usklajevanja in priprava predlogov proračunov za leti 2024 in 2025 ter sklic 9. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Krško, na katerem bosta obravnavana. Naslednja redna seja bo predvidoma 21. decembra 2023.

MO Krško