Krčani lahko oddate predloge za participativni proračun 2025

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin in direktorica občinske uprave Ajda Štrucl sta prejšnji teden predstavila postopek participativnega proračuna. Za leto 2025 je na voljo skupno 210.000 evrov za sedem območij, za vsako po do 30.000 evrov. Občanke in občani bodo med 18. marcem in 18. aprilom lahko predlagali projektne predloge. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo med 7. in 14. junijem 2024 potekalo na spletni strani Mestne občine Krško in v sprejemni pisarni Mestne občine Krško v delovnem času občinske uprave.

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v mestni občini Krško. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti tudi izvajali.

V lanskem letu so občanke in občani predlagali 37 in izglasovali 27 projektov, aktivnosti za začetek izvedbe pa že potekajo, je na novinarski konferenci povedal župan Mestne občine Krško Janez Kerin.

V proračunu Mestne občine Krško za leto 2025 je za participativni proračun predvidenih 210.000 evrov, sredstva pa bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno – Presladol do 30.000 €
Območje 2: KS Dolenja vas, KS Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna, KS Zdole do 30.000 €
Območje 3: KS Gora, KS Raka, KS Veliki Trn do 30.000 €
Območje 4: KS Koprivnica, KS Senovo do 30.000 €
Območje 5: MČ Krško do 30.000 €
Območje 6: KS Podbočje, KS Veliki Podlog do 30.000 €
Območje 7: KS Senuše, MČ Leskovec pri Krškem, KS Krško polje do 30.000 €

Postopek podajanja predlogov in glasovanja je podrobneje predstavila direktorica občinske uprave Ajda Štrucl. Kot je poudarila, bodo občanke in občani predloge lahko oddali od 18. marca do 18. aprila 2024. Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili do sredine maja pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji. Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo do junija 2024 pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih. Glasovanje bo med 7. in 14. junijem 2024 potekalo na spletni strani Mestne občine Krško (krsko.si) in v sprejemni pisarni Mestne občine Krško v delovnem času občinske uprave.

Pogoji za uvrstitev projektnih predlogov na glasovanje

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje pogoje:

 1. Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju mestne občine Krško.
 2. Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.
 3. Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Mestna občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev. Če je nepremičnina, na kateri se predlaga postavitev projekta, v zasebni lasti, mora predlagatelj priložiti pisno soglasje lastnika nepremičnine, da bo v primeru, če bo projekt izglasovan, dovolil vpis služnosti na nepremičnini oz. na pravno primeren način omogočil uporabo rezultatov projekta s strani občanov.
 4. Je skladen z vsaj eno od nalog Mestne občine Krško:
 • Omogočanje pogojev za njen gospodarski razvoj tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gospodarstva, turizma in kmetijstva.
 • Ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije.
 • Skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja.
 • Izgradnja, upravljanje in obnova igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin.
 1. Izveden bo na območju mestne občine Krško.
 2. V preteklosti izvedba teh del v okviru projekta še ni bila (so)financirana iz proračuna Mestne občine Krško.
 3. Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo z razpisov s strani Mestne občine Krško.
 4. Je finančno ovrednoten do15.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti in je finančno ovrednoten do 30.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.
 5. Je uvrščen v enega od 7 območij mestne občine Krško, opredeljenih za potrebe tega projekta.

Kdo lahko sodeluje?

 1. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezna občanka/občan ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v mestni občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.
 2. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).
 3. Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ dva projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

Kako oddati svoj projektni predlog?

Predlagatelji lahko svoj predlog oddajo v času od 18. marca do vključno 18. aprila 2024 na spletni strani Mestne občine Krško (krsko.si), v sprejemni pisarni Mestne občine Krško ali po navadni pošti na naslov Mestna občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, s pripisom: Participativni proračun – predlog.

Obrazec je na voljo v sprejemni pisarni med 18. marcem in 18. aprilom 2024 ali na spletni strani Mestne občine Krško.

Glasovanje

Glasovanje bo potekalo od 7. do vključno 14. junija 2024 na spletni strani Mestne občine Krško in v sprejemni pisarni Mestne občine Krško v okviru delovnega časa občinske uprave.

Vir: MO Krško