Kostanjevica na Krki: Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

pixabay

Občina Kostanjevica na Krki razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu.

Vrsta ukrepa in višina razpisanih sredstev

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo  – 10.800 evrov

Cilji ukrepa:

 • izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
 • izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije;
 • vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

Pomoč se dodeli za:

 • nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
 • zasaditev letnih rastlin;
 • tekoče stroške proizvodnje;
 • dela v zvezi z odvodnjavanjem;
 • nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
 • naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja;
 • za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
 • investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
 • investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
 • stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
 • obratna sredstva.

Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij – 2.160 evrov

Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju  dijakov, študentov kmetijskih programov iz občine Kostanjevica na Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji.

Več o razpisu tukaj.

K. J.