Kolesarska povezava Brežice – Krška vas uradno predana namenu

V ponedeljek, 16. oktobra, je bila namenu uradno predana novozgrajena kolesarska povezava v dolžini 1,6 km in rekonstruirana cesta R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi. Pri tej pridobitvi sta moči uspešno združili Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Brežice. Nova kolesarska steza ob državni cesti omogoča varno kolesarsko povezavo med Brežicami in Krško vasjo, Čatežem ob Savi in Velikimi Malencami. Pogodbena vrednost del izgradnje kolesarske povezave je znašala 2,8 milijona evrov, ta sredstva je zagotovila občna s pomočjo evropskih sredstev, rekonstrukcija ceste pa je bila 1,4 milijone evrov, ta sredstva je zagotovila direkcija. Skupaj sta občina in država za dela namenili 4,2 milijone evrov.

Zbrane na dogodku sta nagovorila predstavnika investitorjev – župan Občine Brežice  Ivan Molan in direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo Bojan Tičar. Župan je poudaril, da bi občina sama, brez sodelovanja z direkcijo in uspešno pridobljenih sredstev sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj, težko uresničila ta finančno in izvedbeno zahteven projekt. Župan je dejal, da je to eden od treh projektov, za katere je občina v 2021 pridobila evropska sredstva. Druga dva t. i. evropska projekta sta Kolesarska povezava Brežice-Dobova, ki je bila zaključena lani, in Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Bistrica ob Sotli in Brežice, ki se zaključuje decembra letos. Za te projekte v skupni vrednosti cca 12 milijonov evrov je občina pridobila evropska sredstva v višini več kot 7 milijonov evrov.

Z ureditvijo kolesarskih povezav želi naša občina poskrbeti za varnost kolesarjev v prometu in povezati kraje v in izven občine. Občina želi vzpostaviti pogoje za udobno, varno in privlačno kolesarjenje na območju občine. Projekt pa bo z izvedbo pripomogel tudi k doseganju zastavljenih operativnih ciljev v sklopu celostne prometne strategije občine Brežice (trajnostna mobilnost).

Z glasbo s dogodek obogatili učenci in učitelji Trobilnega ansambla Glasbene šole Brežice, prvi pa so se po uradno odprti kolesarki stezi zapeljali učenci iz OŠ Brežice in aktivni člani Društva za zdravje. Dogodek je povezovala Anja Urek.

O projektu

Direkcija RS za infrastrukturo je izvedla javno naročilo, v okviru katerega sta bili sklenjeni dve pogodbi, in sicer za izgradnjo kolesarskih povezav ob R2-419/1206 Krška vas – Čatež ob Savi in  za sočasno sanacijo državne ceste z ureditvijo križišč in avtobusnih postajališč. Izbrana izvajalca sta podjetji CGP d.d. iz Novega mesta kot vodilni partner in podjetje KOP Brežice d.d. kot partner. Strokovni nadzor nad gradnjo in dejavnosti za zagotavljanje varnosti zdravja na gradbišču je poskrbelo podjetje Proctor d.o.o. iz Trzina. Izgradnja je potekala v obdobju od novembra 2021 do junija 2023.

Z izgradnjo kolesarske povezave je  sedaj vzpostavljenih 4,3 km novih kolesarskih povezav – od gradu Brežice – proti Čatežu in Krški vasi ter na novo zgrajena kolesarska povezava ob državni cesti R2-420 v dolžini cca 1,6 km, kjer je izvedeno tudi približno 110 m podpornih/opornih zidov in približno 400 m armiranih brežin, tri križišča z ukrepi za umirjanje prometa ter stopnišče z rampo za vleko koles, zaradi povezanosti odsekov po lokalni in državni cesti. Ob kolesarski povezavi je izvedena tudi cestna razsvetljava, urejen vodovod, zaščite in prestavitev električnega omrežja ter izvedena zaščita telekomunikacijskega omrežja.

Projekt Kolesarske povezave ob R2-419 Brežice – Krška vas in Brežice – Čatež ob Savi je vključen v Dogovor za razvoj Razvojne regije Posavje in je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.  Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.4 »spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 4.4.1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Vir: Občina Brežice