Fizičnim osebam za obnove objektov v mestnem jedru Krškega in trgu Brestanica 30 tisoč evrov

Občina Krško

Občina Krško je konec prejšnjega tedna objavila javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško in trga Brestanica za letošnje leto. Na voljo je 30 tisoč evrov, upravičenci pa lahko vloge za sofinanciranje skupaj z vso potrebno dokumentacijo podajo najkasneje do ponedeljka, 9. oktobra 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško in trgu Brestanica in sofinanciranje izvedbe obnov zunanjih delov stavb s ciljem funkcionalne izrabe in izgleda:

 • za obnovo fasade;
 • za obnovo strehe;
 • za dodatna podstrešna stanovanja za oddajo v neprofitni najem;
 • za lokale s turistično ponudbo (spominki, bižuterija, gostinska ponudba, predstavitvene dejavnosti, turistične sobe,…);
 •  za obnovo objekta kulturne dediščine;
 • za obnova zunanjosti gospodarskih objektov.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki:

 • so lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, ali so lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica;
 • so ali bodo do konca razpisa pripravile dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedle;
 • so dela izvedle na osnovi veljavnega dovoljenja in Soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, če pa so obnavljale fasado na območju Zatona, so dela izvedle v skladu z usmeritvami za prenovo fasad, ki so podane v prilogi Strokovnih podlag za obnovo fasad na območju Zatona;
 • lahko predložijo ustrezne račune za izvedbo del v letu 2017 (do konca razpisnega roka) z dokazilom o plačilu;
 • niso prejele sredstev iz drugih razpisov.

Najvišji odobreni znesek po posameznem upravičencu je lahko do 50 % celotne vrednosti posameznega projekta na osnovi izkazanih dokazil o izvedenih delih. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 % upravičenih stroškov.

 Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Obvestila in objave/Razpisi ali pa jo občani lahko pridobijo na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško v času uradnih ur.