Celostna prometna strategija občine Krško je potrjena!

Občina Krško bo izvajala ljudem in okolju prijazno prometno politiko. Podala se bo na pot trajnostne mobilnosti, pri čemer bo kot prednostno nalogo obravnavala povečanje prostora namenjenega pešcem in kolesarjem ter optimizacijo in integracijo javnega potniškega prometa. Kot energetsko središče širše regije bomo spodbujali okolju prijazna prevozna sredstva. Ukrepi s področja prometnega sistema bodo uravnotežili prometno ponudbo, vzpostavili visoko raven prometne varnosti in vzpostavili okolje privlačno za življenje, gospodarstvo in turizem.

Vir: Občina Krško

Občina Krško je v letu 2016 začela z izdelavo dokumenta Celostne prometne strategije in s tem stopila v smer trajnostnega prometnega načrtovanja. Izdelan dokument bo vključen v planske in finančne načrte Občine do leta 2022.

Celostno prometno strategijo je na 22. seji, 11. 5. 2017, potrdil in sprejel občinski svet Občine Krško. Sprejem strategije na občinskem svetu ne pomeni njenega zaključka, ampak prehod v njeno izvajanje.

STRATEŠKI CILJI občine Krško, s katerimi so natančneje opredeljene izboljšave, ki jih želijo doseči na posameznih izbranih področjih:

  1. Razbremenitev tranzitnega in tovornega prometa skozi središča naselij do leta 2025.
  2. Vzpostavljanje večje integriranosti, konkurenčnosti ter dostopnosti med vsemi prometnimi načini s poudarkom na obstoječim javnim potniškim prometom do leta 2020.
  3. Ureditev nove in obstoječe kolesarske infrastrukture in s tem omogočiti celovito povezanost kolesarskega omrežja do leta 2025.
  4. Prepoloviti število prometnih nesreč s hujšimi poškodbami ter doseči ničelno smrtnost na cestah v občini do leta 2025.
  5. Na 10% povečati delež vozil z okolju prijaznim pogonom do leta 2025.

Nekaj pametnih ukrepov, primernih za vse občine, ki jih navaja Publikacija Okolje, promet in zdravje:
– očistimo zrak,
– utišajmo promet,
– spodbujamo aktivno mobilnost,
– preprečimo nezgode,
– znižajmo stroške.

Komisija EU je naklonjena uvajanju sprememb na področju trajnostne mobilnosti. Z novo, trajnostno strategijo, bo Občini Krško omogočen dostop do sredstev za financiranje ukrepov s strani EU. Poleg denarnih virov bo občini omogočena podpora s strani EU s posredovanjem izkušenj, novih informacij in znanj na področju trajnostnega načrtovanja prometa.

Povzetek predlaganih ukrepov, opredeljenih v akcijskem načrtu

Ukrepi so bili podani v sklopu petih stebrov, ki predstavljajo pet ključnih področij in so zastavljeni tako, da bodo z ustreznim izvajanjem vodili k izpolnitvi zastavljene vizije in strateških ciljev Občine Krško.

 

Delež stroškov, namenjenih posameznim stebrom

Vrednost celotnega projekta je 6.283.300 eur. Stroški so porazdeljeni v petih stebrih.

Povprečni letni dnevi promet na cesti med Drnovim in Krškim znaša 11.380 vozil.

Prvi steber

Stroški prvega stebra znašajo 112.800 eur. Steber zajema področje trajnostnega načrtovanja mobilnosti, ki bo zajemal načrtovanje trajne mobilnosti  ter promocijo in javne razprave. V tem sklopu bodo pripravili delavnice in izobraževanja. V izvajanje bo vključena tudi širša javnost, prek promocijskih akcij, periodičnih anket o potovalnih navadah, delavnic in organiziranih javnih razprav, na katerih bo omogočena aktivna vključenost občanov v proces načrtovanja.

Drugi steber

Občina Krško bo z doslednim načrtovanjem in sledenjem zastavljenim ciljem postala za pešce privlačna občina. Pešačenje bo z ureditvijo ustrezne infrastrukture postalo pomemben način potovanja ne zgolj za opravke, temveč bo postalo tudi del vsakdana, kot način prihoda na delo, v šolo … To bo zagotovljeno tako, da bodo med naselji vzpostavljene neprekinjene peš povezave, ki bodo povezovale glavne cilje občanov. Hkrati bo s sprejetjem Celostne prometne strategije z različnimi ukrepi izboljšana prometna varnost pešcev.

Stroški drugega stebra so najvišji in znašajo 3.551.500 eur, namenjen pa je pešcem. Urejene bodo večnamenske poti za pešce in druge udeležence v prometu, vzpostavljena bodo nova območja za pešce ter zgrajena in izboljšana infrastruktura za pešce. Železnica in reka Sava predstavljata fizično oviro za pešce, zato bodo v prihodnosti zagotovljeni prehodi, ki bodo zmanjšali potovalni čas med stanovanjskimi, zaposlitvenimi in storitvenimi območji. Infrastruktura bo urejena in prilagojena tudi pešcem z otroškim vozičkom, starejšim in invalidnim osebam. Za varno pot šolarjem bo vzpostavljen sistem »Peš bus«, kjer bo poskrbljeno, da se bodo otroci vsak dan v organiziranih skupinah po začrtanih poteh in stalnem urniku odpravili peš v šolo. Tako staršem ne bo treba voziti otrok v šolo, kar bo vplivalo na zmanjšan promet, opravljen z motornim vozilom.

Tretji steber

Po rezultatih ankete je v občini le 4 % poti opravljenih s kolesom. Pojavlja se pomanjkanje varnih in urejenih parkirnih površin za kolesa, kar še dodatno zmanjšuje privlačnost kolesarjenja na vsakodnevnih poteh.

V akcijskem načrtu tretji steber zajema področje kolesarjenja, znašal pa bo 1.621.500 eur. Tukaj bo sledila izgradnja novega kolesarskega omrežja, ureditev parkirišč za kratkotrajno in dolgotrajno parkiranje ter vzpostavitev sistema »sharrow«. Dodatno možnost uporabe kolesa po mestu Krško bo predstavljal sistem za izposojo koles. Udobno in varno kolesarjenje bo omogočeno z urejeno signalizacijo ter s postavitvijo servisnih postaj.

Ob nizki obremenjenosti z motornimi vozili ter nizki hitrosti le teh, lahko tako na vozišču določimo prednost kolesarjem s »sharrow« pasovi.

Četrti steber

Ukrepi v sklopu četrtega stebra, javnega potniškega prometa, predstavljajo podlago za izboljšanje njegove kvalitete in konkurenčnosti motornemu prometu, vrednost stebra je 348.000 eur. Ta steber zajema vzpostavitev novih povezav ter ureditev avtobusnih postajališč. V času večjih prireditev bodo vzpostavljene zastonj avtobusne povezave do lokacije dogodka. Poskrbljeno bo tudi za gibalno ovirane in socialno ogrožene prebivalce okoliških naselij, ki niso povezana z linijami javnega potniškega prometa, z vzpostavitvijo storitve na klic.

Več kot polovica anketirancev nikoli ne uporablja javnega potniškega prometa, zaradi neustreznih voznih redov in pomanjkanja linij.

Peti steber

Vrednost petega stebra znaša 650.000 eur, zajema pa izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje in optimiziranje uporabe osebnih vozil v Občini Krško. Na področju urejanja mirujočega prometa se bo zmanjšalo število parkirnih mest, razširila časovna omejitev parkiranja v starem mestnem jedru in vzpostavljene bodo ovire proti divjemu pakiranju. Nekdanja obvoznica, ki poteka mimo starega mestnega jedra, bo zaprta za tovorni promet, ki bo posledično preusmerjen na novo obvoznico in bo s tem zmanjšal obremenjenost prometnice. Za spodbujanje prehoda iz prevoznih sredstev, ki za svojo delovanje potrebujejo fosilna goriva, na električna prevozna sredstva bo razširjeno omrežje električnih polnilnic. Občina pa bo trajnostno mobilnost spodbujala z nakupom električnega vozila, ki bo znašal 50.000 eur.

Proračunska sredstva namenjena posameznim ukrepom

Vir: Občina Krško

N. G.