Vir: Očina Brežice

Prednosti strategije

Celostna prometna strategija predstavlja podlago za črpanje evropskih sredstev za izvedbo ukrepov na področju trajnostne mobilnosti in bo prispevala k boljši kakovosti bivanja, boljši mobilnosti vseh prebivalcev in lažji dostopnosti do delovnih mest in storitev za vse, spremembi potovalnih navad občanov, doseganju pozitivnih učinkov na okolje (izboljšanje kakovosti zraka zaradi zmanjšanja onesnaževanja in emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje hrupa in blaženje podnebnih sprememb), doseganju pozitivnih učinkov na zdravje prebivalcev, povečanju prometne varnosti posebej za šolske otroke in s tem povezane varne poti v šolo, boljši izkoriščenosti prometne infrastrukture in primerni za vse vrste udeležencev v prometu ter tudi za gibalno ovirane.

Potovalne navade, pretirano vezane na osebne avtomobile, so eden izmed elementov vse bolj sedečega življenjskega sloga, ki pripomore k večjemu tveganju za pojav različnih bolezni.

Geslo strategije – Potujmo pametneje!

Celostna prometna strategija je strateški dokument, v kateri so orisani vizija, cilji celostno urejenega prometa v občini Brežice ter ukrepi za prehod na trajnostni način mobilnosti. Sprejeta strategija predvideva ukrepe za izboljšanje pogojev na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa, optimizacije motornega prometa, celotnega prometnega načrtovanja in ozaveščanje prebivalstva. V akcijskem načrtu navedeni ukrepi predstavljajo podlago za črpanje evropskih sredstev.

Vir: Občina Brežice

Predstavitev Celostne prometne strategije Občine Brežice

Najdaljša kolesarska pot je krožna Brežiška kolesarska pot, ki poteka po obrobju brežiške občine in je dolga 97 kilometrov. Obstajajo še Artiška sadjarska kolesarska pot, ki večinoma vodi po ravnini (celotna pot je asfaltirana) ter kolesarske poti Skrivnosti rjavorumenega peska (56 km), Orlovska tura (49 km), Potep po deželi cvička (26 km) in Prisluhnimo šumenju mokriških gozdov (31 km) – štiri ture različnih težavnostih stopenj, ki so speljane mimo večine naravne, kulturno-zgodovinske in etnološke dediščine.

Scenarij hoje in kolesarjenja

Ta scenarij predvideva povečane investicije v hojo in kolesarjenje poleg že obstoječih ukrepov, ki so del scenarija nadaljevanja trendov. Predvideni ukrepi so povečana promocija trajnostnega prometa, vključno z upravljanjem mobilnosti na ravni posameznih gospodinjstev, vlaganje v peš in kolesarsko infrastrukturo, uvedba sistema javne izposoje kolesa, vlaganje v umirjanje prometa na ključnih območjih za kolesarje in pešce, namenjanje dela površin za motorna vozila drugim uporabnikom (pešcem, kolesarjem ipd.) ter višje cene parkirnin v mestu Brežice.

Optimalna razdalja za dnevno uporabo hoje je dva kilometra. Razdalja od gradu v Brežicah do sodišča na Trgu izgnancev je okoli 500 metrov, kar v obe smeri že predstavlja dober  kilometer hoje. Okoli kilometer je dolga tudi pot od knjižnice Brežice do naselja Marof oziroma malo več do naselja Trnje. Ker v povprečju človek hodi s hitrostjo pet kilometrov na uro, takšno pot prehodi v 12 minutah

Cilji:

 • Povečati prometno varnost in občutek varnosti pešcev ter kolesarjev
 • Zagotoviti pogoje, da bo večina prebivalcev lahko opravila velik del kratkih pešpoti in poti s kolesom
 • Izboljšati dostopnost za osebe z gibalno in senzoričnim ovirami
 • Povečati delež hoje in kolesarjenja
 • Povečati privlačnost kolesarskih poti

Preko izdelave študij se bo obravnavalo dva predela v mestu, ki sta z vidika spodbujanja pešačenja (in kolesarjenja) zelo pomembna; in sicer staro mestno jedro Brežic ter ožje območje brežiške šole in vrtca (območje med Maistrovo ulico, Černelčevo ulico, Bizeljsko cesto in Ulico Pod obzidjem). Območji se bosta pilotno uredili kot coni namenjeni predvsem pešcem in kolesarjem. 

Scenarij javnega potniškega prometa

Ta scenarij predvideva predvsem povečane investicije v javni potniški promet in omejevanje avtomobilskega prometa. Ne daje pa pozornosti nemotoriziranemu prometu (hoji in kolesarjenju). Predvideni ukrepi so povečana promocija trajnostnega prometa, vključno z upravljanjem mobilnosti na ravni posameznih gospodinjstev, širjenje avtobusnega omrežja, investicije v okolju prijazne avtobuse, uvedba integrirane vozovnice za ves javni potniški promet, višje cene parkiranja v mestu ipd.

Glede na rezultate ankete o potovalnih navadah prebivalcev, kjer so anketiranci problematiko avtobusnega prevoza postavili relativno nizko, se da o uporabi avtobusnega prevoza sklepati, da prebivalcem avtobusni prevoz, ob možnosti redne in pogoste uporabe osebnih avtomobilov, ne predstavlja privlačne alternative ter o njej niti ne razmišljajo. Največji izziv je torej ureditev avtobusnega prometa v občini na način, da bo postal privlačen za prebivalce in da bo omogočal delno nadomestitev osebnega avtomobila

Cilji:

 • Povečati uporabo javnega potniškega prometa.
 • Povečati varnost in kakovost avtobusnih postajališč (urediti vsaj 5 avtobusnih postajališč na leto).
 • Izboljšati kakovost ponudbe javnega potniškega prometa (uvesti mestni in primestni potniški promet,…).
 • Izboljšati integracijo med različnimi oblikami javnega potniškega prometa ( izboljšati avtobusno povezavo do železniške postaje Brežice, prilagoditi vozni park javnega prometa za kolesarje).
 • Prilagoditi avtobuse in postajališča gibalno oviranim.
Vir: Občina Brežice

Motorni promet

 S strategijo nameravajo pristopiti k optimizaciji motornega prometa, kar v prvi vrsti predstavlja vzpostavitev izhodišč glede celovitega urejanja parkiranja v mestu Brežice oziroma sprejetje in izvajanje trajnostne parkirne politike Ena izmed možnosti je uvedba tako imenovanega »park and ride« oziroma sistema  »parkiraj in se pelji« na vzhodnem obrobju mesta Brežice. Tak sistem bi bil predvsem namenjen razbremenjevanju mesta z avtomobili zaposlenih v središču mesta, v izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah.

Cilji:

 • Zmanjšanje odvisnosti prebivalcev od avtomobila
 • Povečati prometno varnost v motornem prometu
 • Izboljšati parkirne razmere
 • Umiriti motorni promet

Stroški Celostne prometne strategije Občine Brežice

Ocena skupne vrednosti ukrepov po akcijskem načrtu Celostne prometne strategije Občine Brežice je 2.067.000 eur na leto (za petletno obdobje), pri čemer  je predviden delež iz občinskega proračuna 875.750 EUR letno (42,4% vse ocene), preostanek v višini 1.191.250 EUR letno  (57,6% vse ocene) pa predstavljajo predvidena evropska ali državna sredstva, za katera nameravajo kandidirali (oz. sredstva drugih morebitnih razpisov).

 Na novinarski konferenci so poudarili, da je za uresničevanju zastavljene vizije in ciljev ključno sodelovanje celotne javnosti, javnih ustanov, podjetij in organizacij. Celostna prometna strategija je dokument, ki je narejen s pomočjo občanov za občane.

Vir: Občina Brežice

N. N.