Brežice: To so kandidati SDS za občinski svet in njihov program

Skupinska fotografija kandidatov OO SDS za Občinski svet Občine Brežice.

Na ponedeljkovi novinarski konferenci je predsednik OO SDS Brežice mag. Andrej Vizjak predstavil kandidatno listo SDS za Občinski svet Občine Brežice, iz katere je razviden uspešen preplet mladosti in izkušenj.

Lista je spolno (14 kandidatk in 16 kandidatov) in geografsko uravnotežena, na njej so predstavniki iz različnih izobrazbenih in poklicnih področij, listo pa sestavljajo tudi kandidati, ki niso člani stranke. Kandidati prinašajo različne izkušnje in znanja, listo pa povezuje ljubezen do Občine Brežice in želja po sodelovanju za nadaljnji uspešen razvoj, je v sporočilu OO SDS Brežice zapisala mag. Katja Čanžar.

Nosilci list po volilnih enotah so:

  • mag. Andrej Vizjak za volilno enoto (VE1: Brežice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje;
  • Aleksander Gajski za VE 2: Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Jesenice na Dolenjskem, Krška vas, Skopice, Velika Dolina in Velike Malence,
  • Ivan Molan za VE 3: Dobova, Globoko, Kapele) in
  • Katja Čanžar za VE 4: Artiče, Bizeljsko, Pečice, Križe, Pišece in Sromlje.

Nosilci list za občinski svet so na novinarski konferenci predstavili tudi izvlečke programa za posamezne volilne enote:

1. VOLILNA ENOTA: nov most čez Savo ob izgradnji HE Mokrice kot del vzhodne obvoznice, revitalizacija stavbe starega Doma upokojencev – prostori za starejše, Varstveno delovni center in delovanje društev, vzpostavitev razgledne točne in oživitev Vodovodnega stolpa, zagotovitev dodatnih parkirišč v blokovskih naseljih in vzpostavitev »Park&Drive« sistema, Brežice kot mesto kakovostnega življenja občank in občanov vseh generacij (nadgradnja projektov Sopotniki-prevozi starejših, Večgeneracijski center, Mestni avtobus, Starejši za starejše …), izven nivojsko križanje Brezina in cestna povezava Brežice – Krško, športno rekreacijske površine za vse generacije na območju HE Brežice, širitev industrijske cone Brezina s poudarkom na dejavnostih, ki bodo pripeljale nova delovna mesta, vzpostavitev plovnosti po Savi za turistične namene – iz Term Čatež do Brežic s turistično ladjico

2. VOLILNA ENOTA: izgradnja protipoplavnih nasipov ob izgradnji HE Brežice in HE Mokrice, dokončanje obnove železnega mostu pri HE Brežice, izgradnja večnamenske pot Budič – Krška vas – Cerklje ob Krki (varna pot ob državni cesti za pešačenje, kolesarjenje …), ureditev cestišča in pločnik Podgračeno (Dvorce – Podgračeno – Nova vas), izgradnja kanalizacije Krška vas – Skopice – Cerklje ob Krki, ureditev vhoda v občino na Čatežu, obnova lesenih mostov Cerklje ob Krki in Boršt, ureditev prometnega režima in pločnik Slovenska vas – Kalin, ureditev industrijske cone v Slovenski vasi, izgradnja vodovoda Kraška vas – Piroški vrh – Stankovo, ureditev površin ob HE Mokrice, izpolnitev zavez iz dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve Vojaškega letališča Cerklje ob Krki sklenjenega med Občino Brežice in MORS, ureditev statusa Stare šole v Bušeči vasi in ZD Cerklje ob Krki, postavitev avtobusnih postaj Račja vas in Boršt, vključevanje ponudbe Gadova peč v turistično ponudbo s poudarkom na povezovanju …

3. VOLILNA ENOTA: pločnik in kolesarska steza Brežice – Dobova in pločnik Vrhje – Kapele, rekonstrukcija in dograditev OŠ Globoko ter ureditev dodatnih prostorov v večnamenskem domu Globoko za potrebe OŠ Globoko, izgradnja vrtca Dobova in ureditev prostorov za dodaten oddelek vrtca v Kapelah, ureditev površin in izvedba protipoplavne zaščite ob izgradnji HE Mokrice, nov most čez Savo ob izvedbi vzhodne obvoznice, revitalizacija stare šole Kapele za potrebe delovanja društev, širitev obrtne cone Dobova, ureditev cestišča in pločnik Dobova (železniška postaja – most), izvedba javne razsvetljave Župelevec – Bojsno – Jereslavec, zaključek 3. faze pločnika Župelevec …

4. VOLILNA ENOTA: rekonstrukcija in dograditev Osnovne šole Artiče – novogradnja vrtca, ureditev večnamenske poti Spodnja Pohanca – Brežice , posodobitve vodovodov: Pečice, Križe, Bizeljsko in Sromlje, energetske sanacije ali posodobitve večnamenskih domov: Križe, Pečice, Sromlje in Pišece ter posodobitev zdravstvene postaje Bizeljsko, ureditev parkirišča pri pokopališču Bizeljsko in ureditev pokopališča, izvedba pločnika Stara vas – Gregovce, priprava dokumentacije in izgradnja kanalizacije Artiče in Bizeljsko, obnova lokalne ceste Artiče – Volčje …

Izvoljeni svetniki bodo v mandatu 2018 – 2022 podpirali vse potrebne sanacije krajevnih cest in obcestnih jarkov, ukrepe za spodbujanje razvoja kmetijstva s poudarkom na izvedbi namakanja in ukrepe za sadjarstvo ter vinogradništvo, podpirali nadaljnji razvoj optičnega omrežja, podpirali projekte za starejše in se aktualno odzivali na pobude občank in občanov ter delali z ljudmi in za ljudi za vsesplošno dobro in kakovostno življenje v občini.

Nosilci list za občinski svet – od leve proti desni: Aleksander Gajski, Andrej Vizjak, Katja Čanžar, Ivan Molan.
Utrinek z novinarske konference.
Ob predstavitvi novinarjem in fotografom.

C. R.