Projekt ohranjanja vodnih virov Varuj vodo

Slapovi na Bohorju, Slap Bojanca (vir: visitkrsko.com)

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, je potrdila projekt ohranjanja vodnih virov v Posavju, poimenovan Varuj vodo. Za to bodo namenili 140 tisoč evrov.

Celoten projekt je ocenjen na 200 tisoč evrov, trajal bo 23 mesecev in bil končan do konca aprila 2020. Namen projekta je učinkovito čiščenje odpadnih voda, cilj pa ohranjanje vodnih virov in tudi izboljšanje stanja okolja.

Med cilji navajajo tudi izboljšanje stanja vodnih virov in podtalnice na vodovarstvenih območjih, ki so obremenjena z intenzivnim kmetovanjem in spodbujanje sonaravnega kmetovanja, uvajanje novih sonaravnih trajnostnih tehnik čiščenja komunalnih odpadnih voda in krepitev obveščenosti in ozaveščenosti prebivalstva, zlasti kmetov o varovanju vodnih virov na vodovarstvenih območjih.

Na razpršeno poseljenih območjih želijo opozoriti na možnost učinkovitega čiščenja komunalnih odpadnih voda z malimi čistilnimi napravami z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot in na možnost vnovične uporabe prečiščene vode v kmetijstvu.

Okrepiti želijo uporabo deževnice v gospodinjstvih. Opozoriti želijo tudi na pomen ohranjanja mokrišč in naravne ter biotske raznovrstnosti na podeželju, na pomen območja Natura 2000 s podzemsko Ajdovsko jamo pri Krškem in vodovarstvenih območij.

Ustanovili bodo tudi svetovalno pisarno in zaposlili svetovalca s polnim delovnim časom.

Pripravili bodo še predstavitvene delavnice, vodene oglede vodovarstvenih območij, predstavili zgledne primere čiščenja odpadne vode od drugod, pripravili fotografska natečaja na temo vode in mokrišč ter drugo.

Vodilni partner lokalne akcijske skupine Posavje je Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega, pri projektu sodelujejo še krško komunalno in gradbeno podjetje Kostak, javno podjetje Komunala Brežice, javno podjetje Komunala Sevnica in Regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja Svibna iz Leskovca pri Krškem.

M. P.