Občina Sevnica: Cestno-prometne investicije

Gradnja mostu čez Kameniški potok (Občina Sevnica)

Po sevniški občini je v teku več cestno-prometnih investicij, za katere so sredstva zagotovljena s strani občinskega proračuna, sofinancirane pa so na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin.

Odsek lokalne ceste od trgovine Extraform do boštanjske železniške postaje

Ureditev odseka lokalne ceste na relaciji od trgovine Extraform do boštanjske železniške postaje dolžine 300 metrov zajema sanacijo voziščne konstrukcije z umestitvijo manjkajočega dela pločnika in navezavo na glavno cesto, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov.

Odsek lokalne ceste na odseku od železniške postaje do mostu Mirna

Ureditev 380-metrskega odseka lokalne ceste na odseku od železniške postaje do mostu Mirna bo zajela celovito rekonstrukcijo odseka z izgradnjo pločnika, sanacijo voziščne konstrukcije, ureditve zidov in ograj, odvodnjavanja, umestitev prometne opreme in signalizacije ter preureditev komunalnih vodov.

Sanacijo mostu čez Kameniški potok

Enega redkih mostov z leseno povozno konstrukcijo je ob povečanih padavinah oziroma ob visokih vodah vedno poplavilo in dodatno poškodovalo. Zgrajeni bodo novi oporniki mostu z novo voziščno konstrukcijo in hodnikom za pešce z varovalno ograjo. V sklopu izgradnje mostu bodo na vplivnem območju mostu urejene tudi brežine struge Kameniškega potoka, urejena bo cestna navezava na novi most.

In še…

V sklopu gradnje enostranskega pločnika ob odseku lokalne ceste Krmelj–Gabrijele–Pijavice v dolžini 315 metrov bo na celotnem odseku obnovljeno še obstoječe cestno odvodnjavanje. Prenova občinske ceste Arto–Ponikve–Studenec na 300-metrskem odseku bo zajela razširitev cestišča, odstranitev dotrajanega asfalta in zamenjavo z novim. Obnova 210-metrskega odseka občinske ceste Šentjanž–Štajngrob–Kal pri Krmelju pa bo poleg celovite rekonstrukcije in preplastitve zajela še ureditev odvodnjavanja zalednih in površinskih voda ter stabilizacijo brežine z izvedbo opornega zidu.

Občina Sevnica

N. N.