Načrtovana sončna elektrarna razburila Radečane

Grafika podobe Počakovega po izgradnji sončne elektrarne (Nina Oman)

Med krajani Počakovega in širše v Krajevni skupnosti Svibno v občini Radeče je završalo, ko se je pred kratkim razvedelo, da namerava investitor, ki sicer ni domačin, na območju, katerega je nedavno postal lastnik, postaviti veliko sončno elektrarno.

Kot je poročal Posavski Obzornik, lokalna skupnost o vsem skupaj sploh ni bila obveščena, včeraj pa je na seji Občinskega sveta Občine Radeče bila ena od točk namenjena seznanitvi s projektom podjetja JHP do.o., ki želi na travnatem zemljišču na Počakovem v bližini Svibnega zgraditi 62 rastlinjakov ter nanje namestiti fotovoltaične proizvodne naprave za pridobivanje električne energije do 1 MW.

Projekt je vreden 1,2 milijona evrov in mora biti zaradi črpanja EU sredstev udejanjen do konca letošnjega oktobra. »Podpiram zeleno energijo, a v soglasju z ljudmi. Problem je treba rešiti v dobro vseh. Investitor danes ponuja določeno rento, odškodnino, a v poštev pride samo dogovor s krajani,« je med drugim dejal župan ter povedal, da bo jutri nov sestanek med investitorjem, KS Svibno in Občino Radeče.

Občinski svetnik Tomaž Novak (NSi) je v razpravi izpostavil, da gre za 1,7 ha veliko območje, na katerem bodo morali zagotoviti zadostno količino vode za 62 rastlinjakov, ki je v Svibnem primanjkuje. Spraševal je, kdo bo delal v rastlinjakih in kaj pomeni takšna izgradnja za kulturno dediščino ter nadaljeval, da je bil zbor krajanov na pobudo civilne iniciative, ki je trajal dobre tri ure, zelo buren. Izpostavil je, da je ponujena možnost rente oz. odškodnine mnenje krajank in krajanov razdelila na proti in za. »Skrbi me, da bo kapital razdelil ljudi – podkupili jih bodo z drobtinicami,« je menil svetnik Miran Prnaver (NSi). Podžupan Janez Prešiček (SD) je predlagal revizijo gradnje rastlinjakov.

CIVILNA INICIATIVA »MI VSI SMO POČAKOVO«

Krajanke in krajani, ki so se povezali v civilno iniciativo, so takoj po seznanitvi z načrti sklicali sestanek z županom in občinsko upravo, saj so gradnji ostro nasprotovali. V zapisu »Mi vsi smo Počakovo« na družbenem omrežju Facebook so zapisali:

Spoštovani!

S tem sporočilom želimo javnost obvestiti o zaskrbljujočem dogajanju v občini Radeče, ki nas je pripeljalo do organiziranja civilne iniciative. Organizirali smo se kot odziv na netransparentne in po našem mnenju neskladne postopke glede umeščanja večjih proizvodnih enot za rastlinsko pridelavo (rastlinjakov) na trajnem travinju v hribovitem območju izjemne kulturne krajine, v neposredni bližini cerkve Sv. Janeza Evangelista in t. i. Zoisove graščine na Počakovem v KS Svibno. Domnevno naj bi rastlinjaki služili za nameščanje fotovoltaičnih proizvodnih naprav za pridobivanje električne energije do 1 MW. Občina Radeče je podala pozitivno mnenje glede postavitve kar 62 rastlinjakov, sklicujoč se na skladnost s trenutno veljavnim občinskim prostorskim načrtom. Vendar v civilni iniciativi močno dvomimo v to skladnost. Prav tako dvomimo v strokovno presojo Zavoda za varstvo kulturne dediščine enota Celje, ki je podal pozitivno mnenje glede postavitve tako velikega števila rastlinjakov na varovano območje kulturne krajine in neposredno bližino dveh kulturno-zgodovinskih objektov na Počakovem.

Civilna iniciativa »Mi vsi smo Počakovo« v osnovi ne nasprotuje umeščanju in rabi obnovljivih virov energije ter razvoju rastlinske pridelave na Svibenskem, kjer gre za pretežno hribovita in varovana območja naravne in kulturno-zgodovinske dediščine. Nasprotno, pri tem želimo sodelovati. Vendar želimo, da so tovrstna umeščanja transparentna ter skladna s predhodno določenimi smernicami in dokumenti, ki jih občina sprejme v sodelovanju s tukajšnjimi prebivalci.

Civilna iniciativa »Vsi smo Počakovo« si prizadeva:

1. ZA SODELOVANJE IN VKLJUČEVANJE
Prebivalci na Svibenskem imamo pravico pravočasno izvedeti o nameravanih posegih in morebitnih investicijah v našem okolju. Od izvoljenih predstavnikov ljudstva pričakujemo politiko odprtih kart in delo v dobro lokalnega prebivalstva. S prikritimi namerami in dejanji lahko javne institucije, kot tudi voljeni predstavniki ljudstva, za vedno izgubijo zaupanje ljudi.

2. ZA TRANSPARENTNOST
Tukajšnji prebivalci želimo biti aktivno vključeni tako pri načrtovanju razvojnih ciljev in projektov kot tudi njihovem umeščanju v naš prostor. Mi živimo v tem okolju, in posledice morebitnih napačnih odločitev bomo v prvi vrsti nosili prav mi. Izločanje prebivalcev lokalne skupnosti iz soodločanja tako lahko vodi do konfliktnih situacij, ki si jih v osnovi ne želi nihče.

3. ZA SKLADNO RAZVOJNO PROSTORSKO POLITIKO
V civilni iniciativi »Mi vsi smo Počakovo« zahtevamo, da se za vsa podobna umeščanja v naš prostor, tako sedaj kot v prihodnosti, zagotovi preglednost, zakonitost postopkov in enaka merila za vse. Prav tako naj se preučijo koristi in morebitni škodljivi vplivi na lokalno skupnost ter zagotovi skladnost, ki bo vključevala in upoštevala potrebe in vrednote lokalnega okolja ter prebivalstva.

4. ZA ENAKOPRAVNOST IN ENAKOVREDNOST
Smo proti politiki dvojnih meril, kjer se za nekatere omogoča drugačna interpretacija veljavnih določb, medtem ko so navadni ljudje soočeni s strožjimi pravili. Podaja pozitivnega mnenja za omenjeno investicijo in njena izvedba lahko v prihodnje pomeni signal, da je na Svibenskem, kot v občini Radeče, za nekatere možno vse in vsepovsod. Iz vidika skladnega prostorskega načrtovanja občine in zaupanja v javne institucije gre za nepremišljeno potezo s strani mnenjedajalcev, ki ima lahko izrazit negativen vpliv na dolgoročni razvoj lokalnega okolja.

5. PROTI IZVEDBI AKTUALNEGA PROJEKTA NA TRENUTNI LOKACIJI
Pristojne pozivamo k zaustavitvi izvedbe projekta na trenutni lokaciji. Po našem mnenju umestitev omenjenih objektov z namestitvijo naprave za proizvodnjo električne energije na tej lokaciji ni skladna s trenutno veljavnimi predpisi in predhodno ni bila usklajena z lokalnim prebivalstvom. Poleg tega pozivamo vse pristojne mnenjedajalce, da za predvideni poseg ponovno podajo strokovno oceno, upoštevajoč vse trenutno veljavne določbe, ki zadevajo območje nameravane investicije.