Krški svetniki potrdili proračun za leti 2024 in 2025

Članice in člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so na včerajšnji 9. redni seji sprejeli predlog proračunov za leti 2024 in 2025, načrt obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje med letoma 2024 in 2028 ter načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Krško za leti 2024 in 2025.

Za leto 2024 proračun krške občine na prihodkovni strani znaša 48,7 milijona evrov, na odhodkovni pa 51,2 milijona evrov, od tega 19,4 milijona evrov za naložbe. V letu 2025 pa 55,5 milijona evrov na prihodkovni strani in 56,6 milijona evrov na odhodkovni strani, od tega za naložbe 24,3 milijona evrov.

Občinski svetniki so pri obeh točkah, ki sta se nanašali na proračuna za leti 2024 in 2025, razpravljali in glasovali o vloženih amandmajih. Svetniki so vložili šest amandmajev k predlogu Odloka o proračunu za leto 2024, od teh pa je bil izglasovan le županov amandma na amandma predlagatelja Mitje Omerzuja (Energično za Krško), ki je predlagal zmanjšanje sredstev za izdelavo študije o izvedljivosti projektov, projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa za projekt Park urbanih športov – Vražja luknja za 30.000 evrov in s tem povečanje sredstev v tej višini za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, združenih v Gasilski zvezi Krško, ter potrdili županov amandma, ki predvideva, da se sredstva v višini 30.000 evrov kot dodatna sredstva za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, združenih v Gasilski zvezi Krško, zagotovijo iz proračunske postavke 3440 – Razlika v ceni kot zmanjšanje te postavke v višini 30.000 evrov. Svetniki so tudi k predlogu Odloka o proračunu za leto 2025 vložili šest amandmajev, od katerih je bil izglasovan eden, in sicer amandma Mitje Omerzuja, ki se je prav tako nanašal na zmanjšanje sredstev za potrebe projekta Park urbanih športov – Vražja luknja za 30.000 evrov in s tem povečanje sredstev v tej višini za dejavnost prostovoljnih gasilskih društev. Svetniki so ostale amandmaje zavrnili.

Člani Občinskega sveta Mestne občine Krško so obenem sprejeli tudi sklep o potrditvi načrta porabe nadomestila zaradi omejene rabe prostora za leto 2024 in 2025.

Občinski svet je sprejel tudi načrta obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje med letoma 2024 in 2028. Za redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest, za del investicij, prometno signalizacijo, nakupe zemljišč in strokovni nadzor pri gradnji je naslednjem petletnem obdobju predvidenih skupno 42,9 milijona evrov. Največji delež v finančnem smislu v programu cest predstavljajo vlaganja, zbrana v načrtu razvojnih programov. Pri tem je prav omeniti nekaj večjih projektov, ki so že v teku ali pa se bo njihova realizacija pričela v kratkem, in sicer ureditev mostov, trenutno most v Mrčnih selih, rekonstrukcija ulic na Vidmu, cesta in pločnik skozi naselje Stolovnik, ureditev ulic na Senovem, rekonstrukcija ceste Gmajna-Ravno-Zrno, ureditev pločnikov na Senušah, rekonstrukcija Lovske ceste v Brestanici, rekonstrukcija Sejmiške ulice v Leskovcu pri Krškem, ureditev pločnika Križaj-Podbočje, ureditev avtobusnega postajališča in pločnika v Velikem Mraševem, ureditev ulice ob Mlinščici, ureditev trga na Raki, obnova ceste CKŽ – G1-5 ter rekonstrukcija regionalne ceste Zdole-Krško.

Svetniki so med drugim sprejeli tudi spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje, predlog letnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem, načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Krško za leti 2024 in 2025 ter zavrnili prvotni predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Poklicna gasilska enota Krško, kjer so bili predlagani Matjaž Gomilšek, Almedin Ismić in Boštjan Pirc. Prav tako so zavrnili prvotni predlog sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Krško, kjer so bili predlagani Sebastjan Komočar, Damjan Obradović in Nina Pirc ter v nadaljevanju izglasovali oz. imenovali Nino Pirc, Damjana Reberška in Janjo Starc.

Vir: MO Krško