Krški svetniki dali zeleno luč za gradnjo bazena in nove OŠ dr. Mihajla Rostoharja

Foto: Posavski obzornik (FB)

Svetniki Mestne občine Krško so na četrtkovi redni seji potrdili investicijske programe gradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbina, mestnega bazena, za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja in energetsko sanacijo telovadnice pri brestaniški osnovni šoli.

Zelena luč za gradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja…

Od meseca maja 2023 poteka projektiranje po zaključenem javnem natečaju, ki je trenutno v fazi projektiranja investicije (izdelava dopolnjenega idejnega projekta). Predvidoma bodo do konca leta 2023 izdelani projekti za izvedbo in pravnomočno gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje je predviden v prvi polovici leta 2024, gradbena dela pa naj bi trajala dobri 2 leti, z načrtovanim zaključkom gradnje v drugi polovici leta 2026. Ocenjena vrednost investicije znaša 13.000.000 evrov.

energetsko sanacijo telovadnice pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica…

Za projekt energetske sanacije ima Mestna občina Krško pridobljene vse potrebne projekte in popise. Trenutno poteka JN za izbor najugodnejšega ponudnika izvedbe sanacije, torej gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Začetek sanacije se predvideva v jeseni 2023, sanacija bo predvidoma dokončana v prvi polovici leta 2024 in je ocenjena na 672.000 evrov, pri čemer mestna občina Krško računa na sofinanciranje s strani ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 250.000 evrov.

Bazen Krško

Od decembra 2022 poteka projektiranje po zaključenem javnem natečaju za bazen Krško. Trenutno je pri koncu 2 faza projektiranja (idejni projekt), kar bo pogoj za pridobivanje soglasij za izdajo gradbenega dovoljenja. Predvidoma bodo do konca leta 2023 pripravljeni vsi projekti za izvedbo, tako, da bo mogoče začeti s postopki JN za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Začetek gradnje je predviden v letu 2024, zaključila pa naj bi se v letu 2026. Vrednost investicije je 12.000.000 evrov.

Z zeleno lučjo tudi investicijski program izgradnje komunalne infrastrukture v PC Vrbina

Z ureditvijo poslovne cone in izgradnjo infrastrukture, ki je nujno potrebna za obratovanje poslovne cone, bodo vzpostavljeni pogoji za rast podjetij. Nove komunalno opremljene površine bodo obstoječim podjetjem na območju omogočale širitev proizvodnih kapacitet, pritegnile podjetja iz drugih naselij v regiji oz. Sloveniji in tudi iz tujine ter omogočale ustvarjanje nove dodane vrednosti in ustvarjanje novih delovnih mest, kot tudi ohranitev obstoječih. Ocenjena vrednost investicije, ki se bo izvajala do 2026, je 1.770.000 evrov.

Strategija razvoja kmetijstva in podeželja v mestni občini Krško

Strategija razvoja kmetijstva in podeželja Mestne občine Krško za obdobje 2024‒2030 predstavlja ključni strateški dokument razvoja podeželja na lokalnem nivoju, s katerim želi Mestna občina Krško umestiti potenciale in potrebe podeželja v svoj širši strateški okvir. Osnutek dokumenta je nastal v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, katerega predstavnika Damijan Vrtin in Anže Turk sta jo svetnicam in svetnikom tudi predstavila. Strategija je zastavljena na zasledovanju treh krovnih strateških ciljev. V prvi meri je cilj usmerjen k zagotavljanju čim višje samooskrbe ob predpostavki ohranjanja okolja za bodoče rodove s poudarkom na ohranjanju kmetijskih zemljišč. Nadgradnja primarne pridelave sledi ohranjanju in razvoju dopolnilne dejavnosti na kmetiji (kot drugi cilj), ki nima učinka samo na doseganje dodane vrednosti in posledično boljše ekonomičnosti, saj aktivnosti segajo tudi na druga področja. Tretji strateški cilj je namenjen prepoznavanju dobrin in naravnih danosti v lokalnem okolju ter povezovanju čim večjega števila akterjev med seboj. Z omenjenim se gradi trdna struktura na podeželju, ki bo v oporo podeželskim in mestnim prebivalcem. Namenjen je povezovanju in nadgradnji prvega ter drugega stebra v smislu tržne organiziranosti. Za uspešno delovanje prvih dveh strateških ciljev je potreben tudi tretji strateški cilj in obratno.

Strategija razvoja turizma v mestni občini Krško

Občinski svet Mestne občine Krško je obravnaval tudi osnutek Strategije razvoja turizma mestne občine Krško 2023-2030. Osnutek dokumenta je nastajal od začetka leta 2023, v sodelovanju med Mestno občino Krško in Centrom za podjetništvo in turizem in zunanjo izvajalko mag. Darjo Radić, direktorico podjetja Provobis d.o.o. Slednja je občinskemu svetu tudi predstavila osnutek dokumenta. V postopek nastajanja dokumenta so bili vabljeni vsi ključni deležniki s področja turizma v občini, tako iz javnega, civilnega, društvenega, predvsem pa zasebnega sektorja. Z novo strategijo nadaljujemo in nadgrajujemo aktivnosti pretekle strategije turizme in postavljamo smer za nadaljnji razvoj in trženjske smernice v naslednjem obdobju. V naslednjih dneh bo objavljeno tudi obvestilo o javni razgrnitvi, v času katere bo možno na osnutek dokumenta podati še mnenja in pripombe, ki se bodo zbirali v pisni obliki.

Sprejeta Trajnostna urbana strategija mestne občine Krško 2030

Svetniki so sprejeli Trajnostno urbano strategij mestne občine Krško 2030. Za potrebe črpanja sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja v okviru določil Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj je potrebno, da ima posamezno mesto oz. občina izbrano urbano območje in sprejeto celovito strategijo TUS, iz katere izhajajo celostni ukrepi za spopadanje z razvojnimi izzivi urbanega območja. Tudi zato je Mestna občina Krško pristopila k pripravi Trajnostne urbane strategije za obdobje do leta 2030. Dokument je izhodišče za pripravo projektov, s katerimi bo mestna občina kandidirala za sredstva Evropske unije znotraj ciljev Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2020–2027. Hkrati je dokument strateška podlaga za izvajanje nove urbane politike Evropske unije, kakor se uresničuje v lokalnih urbanih skupnostih, ki po dogovoru s pristojno državno administracijo uvajajo instrument celovitih prostorskih naložb – CTN (angl. integrated territorial investment – ITI).

Podana soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcih in dodatno znižanje cen v vrtcih

Svetnice in svetniki so podali soglasja k sistemizacijam delovnih mest vrtcem v mestni občini Krško, oblikovanju oddelkov in poslovnim časom za šolsko leto 2023/2024. V vrtcih mestne občine Krško bo s 1. 9. 2023 delovalo 70 oddelkov, v katerih bo vključeno 1099 otrok. Sistemiziranih bo 231,47 delovnih mest. Sprejeli so tudi sklep o višini dodatnega znižanja plačil staršev za programe v vrtcih za šolsko leto 2023/2024. Gre za ohranitev dodatne olajšave za starše v višini 30% na podlagi podatkov Zaključnega računa za leto 2022.

Vrtec Kerinov Grm

Sprejet je bil Sklep o spremembi Sklepa o delovanju in financiranju projekta dvojezičnega pripravljalnega vrtca »Vrtec Kerinov Grm« v šolskem letu 2022/2023, saj so se s 1.4.2023 zvišale plače zaposlenih, regres za prehrano in regres za letni dopust. Višji je tudi strošek električne energije, zato za nemoteno delovanje potrebujejo dodatnih 4.057,04 evrov sredstev. Prav tako so svetnice in svetniki sprejeli Sklep o delovanju in financiranju projekta dvojezičnega pripravljalnega vrtca »Vrtec Kerinov Grm« v šolskem letu 2023/2024 in 2024/2025. Vrtec je vse od leta 2011 deloval pod okriljem Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. S 1.9.2021 je financiranje v celoti prevzela Mestna občina Krško. Financiranje za naslednji dve šolski leti znaša 260.009,44 evrov.

Odstop svetnika Jožeta Olovca

Ob koncu 6. seje je svetnik občinskega sveta Mestne občine Krško g. Jože Olovec podal odstopno izjavo s položaja svetnika in izjavo tudi obrazložil. Občinska volilna komisija bo izvedla postopke ugotovitve volilnega rezultata in na tej podlagi predlagala imenovanje novega svetnika.

Vir: MO Krško