Ob praznovanju 25-letnice delovanja RRA Posavje prisotna tudi minister Han in Jevšek

V Kulturnem domu Krško se je dne 19.12.2023 odvil dogodek z naslovom “Kadri v akciji – Spreminjanje izzivov v priložnosti”, ki je bil organiziran pod okriljem Regionalne razvojne agencije Posavje (RRA Posavje). Dogodek je predstavil zanimiva razmišljanja o prihodnosti kadrov v Posavju in izzivih, s katerimi se srečujemo. Obenem pa je bil tudi priložnost za praznovanje 25-letnice delovanja RRA Posavje.

Uvod v dogodek so zaznamovali uvodni pozdravi mag. Nataše Šerbec, direktorice RRA Posavje, mag. Marjetke Lipec, predsednice Upravnega odbora RRA Posavje, in Franja Debelaka, predsednika Razvojnega sveta in Sveta regije Posavje. Mag. Nataša Šerbec, direktorica RRA Posavje je v svojem uvodnem nagovoru povedala, da se danes srečujemo zaradi skupnega izziva na področju kadrov, ki ga moramo reševati skupaj. Projekt Talent center in inovativno podporno okolje Karierni center Posavje sta odgovor na pomanjkanje kadrov v posavski regiji. Ob obeleževanju 25-letnice delovanja RRA Posavje je direktorica izpostavila ključne točke za nadaljnji razvoj regije, vključno s potrebo po ustrezni podpori Republike Slovenije. Poudarila je zavzemanje za manjšo odvisnost regionalne politike od resornih ministrstev ter izpostavila trajnostni razvoj, podporo podjetništvu in aktivno sodelovanje v mednarodnem prostoru kot ključne elemente za uspeh regije Posavje v prihodnosti.

Sledili so navdihujoči nagovori dr. Aleksandra Jevška, ministra za kohezijo in regionalni razvoj, ter Matjaža Hana, ministra za gospodarstvo, turizem in šport. Minister dr. Aleksander Jevšek je podal informacije o uspešnem črpanju kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020. Kot je dejal, “V omenjenem kohezijskem obdobju je bilo Sloveniji na voljo 3,3 milijarde evrov, ki smo jih izkoristili v celoti. Uspešni smo bili tudi pri Interreg mehanizmih in norveškem mehanizmu, kjer smo sredstva v celoti izkoristili in že zaključili projekte”. Minister je tudi povedal, da je v pripravi sprememba Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. V okviru Dogovora za razvoj regij pa so že v pripravi odločitve o podpori in dogovori s ključnimi ministrstvi. Minister Matjaž Han pa je v svojem nagovoru poudaril, da je glavni izziv vsekakor pomanjkanje kadrov, tako v Sloveniji kot tudi v širši evropski regiji. Soočamo se s pomanjkanje ustrezno izobražene in kvalificirane delovne sile, ki je nepogrešljiva pri razvoju gospodarstva in gospodarski rasti. Za učinkovito reševanje tovrstne problematike bo potrebno izvesti celovite ukrepe, na državni in lokalni ravni, pa tudi na ravni podjetij. Minister je izpostavil, da v Sloveniji težave s pomanjkanjem delovne sile rešujemo z uvedbo hitrejših postopkov zaposlovanja tujcev, s spodbujanjem zaposlovanja ranljivih delovnih skupin, s promocijo deficitarnih poklicev in štipendijami za deficitarne poklice. Oba ministra sta čestitala ekipi RRA Posavje za 25 let uspešnega delovanja in vse uspešno izpeljane projekte, ki so pripomogli k boljši razvitosti in povezanosti regije Posavje.

Dogodek se je nadaljeval s predstavitvami o izzivih kadrov in tako ponudil vpogled v ključne teme, s katerimi se sooča posavsko gospodarstvo ter obenem poudaril pomen in vlogo kadrov v dinamičnem poslovnem okolju. Sodelujoči so bili deležni dragocenih informacij, ki jim bodo v pomoč pri premagovanju izzivov in izkoriščanju priložnosti v svojih sektorjih. Kadrovske izzive posavskega gospodarstva je predstavil Darko Gorišek s Posavske gospodarske zbornice Krško, ki je še posebej izpostavil, da potrebuje slovensko gospodarstvo prožen šolski sistem. Povezovanje izobraževalne sfere in gospodarstva prinaša po njegovem prepričanju več koristi, saj bi bili mladi tako bolje pripravljeni za vstop na trg dela, podjetja pa bi imela lažji dostop do ustrezno usposobljenega kadra. Izpostavil je tudi pomembnost energetska sektorja za nadaljnji razvoj Posavja in potrebo po pridobivanju ustrezno usposobljenih kadrov za ta sektor. Predstavitev pa je zaključil z mislijo, da ni uspeh nikoli naključje, temveč je posledica trdega dela. Dogodek se je nadaljeval s predstavitvijo “Podjetništvo in kadri” direktorice Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško, Janje Starc. Povedala je, da je področje kadrov zelo dinamično okolje, ki se ves čas spreminja in prilagaja zahtevah trenutnega okolja. Kariera nekoč in kariera danes se bistveno razlikujeta. Včasih je namreč veljalo, da si lahko z visoko izobrazbo priskrbimo stabilno in uspešno življenje. V današnjem času pa so za uspešno kariero potrebne določene spretnosti in veščine za načrtovanje in vodenje kariere. Pokazala se je tudi velika potreba po vajeništvu in promociji deficitarnih poklicev. V podjetništvu v Posavju se soočamo z velikim pomanjkanjem ustreznih kadrov, kar je posledica nesistematičnega pristopa k reševanju problema. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško na tem področju predlaga sistematičen pristop k reševanju kadrovskega problema. Odločevalci morajo skupaj z gospodarstvom določiti smernice trga delovne sile, da bi tako dosegli boljšo povezanost med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom. Potrebno bi bilo vzpostaviti načrt razvoja delovne sile, ki bi usmerjal izobraževanje glede na potrebe podjetij. Med podanimi predlogi je bilo tudi oblikovanje medresorske delovne skupine, ki bi vključevala  predstavnike šolskega sektorja in predstavnike podjetij. Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško sodeluje v projektu Karierni center Posavje, ki ga vodi RRA Posavje. Projektni partnerji pa so še Mestna občina Krško, Ljudska univerza Krško, Zavod za mladino in šport Krško in Collective Innovation (norveški partner).

Dogodek je ponudil tudi razmišljanja in vpoglede v generacijo Z in trg dela, ki jih je povzela Dolores Keš s podjetja SkillUp Solutions. Podjetje razvija inovativne pristope k zaposlovanju generacije Z ter k analiziranju in prepoznavanju njihovih potreb, vse z namenom uspešnega vključevanja te generacije v trg dela. Izzivi in priložnosti pri zaposlovanju generacije Z se odražajo v njenih specifičnih značilnostih. Gre za generacijo, ki je odraščala ob digitalizaciji, ni pa nujno, da so njeni pripadniki  tudi dobro digitalno pismeni. Izzivi vključujejo potrebo po stalnem prilagajanju delovnega okolja, ki bo spodbujalo njihovo kreativnost in inovativnost. Generacija Z je navajena hitrih sprememb, zato pričakujejo dinamično delovno okolje. Hkrati pa se soočajo s težavami, kot so krajša pozornostna doba in potreba po hitrem prenosu informacij. Priložnosti se kažejo v njihovih veščinah uporabe sodobne tehnologije, socialnih omrežij in hitremu prilagajanju novim situacijam. Delodajalci lahko izkoristijo njihovo inovativnost, ustvarjalnost ter veščine sodelovanja v ekipi. Pomembno je tudi, da se podjetja prilagodijo njihovim vrednotam, kot so trajnost, družbena odgovornost in pomen dela v smislu osebnega zadovoljstva.

Na dogodku je Ana Pavlič z Inštituta za preučevanje enakosti spolov (IPES) predstavila priporočila in smernice za odločevalke in odločevalce, ki so nastala s pomočjo temeljite analize stanja na podeželju v okviru projekta TERA. Ta priporočila so sledeča: 1. Zbiranje, spremljanje in evalvacija podatkov, 2. Spodbujanje enakosti spolov, 3. Obravnava nasilja (na podlagi spola) na podeželju, 4. Infrastrukturni razvoj, ki prepoznava bremena skrbstvenega in gospodinjskega dela, 5. Kmetijske in razvojne politike, ki temeljijo na in upoštevajo enakost spolov. Projekt TERA naslavlja izzive usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja v ruralnem okolju, s poudarkom na nizki ozaveščenosti o možnostih usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja med ženskami in moškimi na podeželju, izrazito slabši ekonomski neodvisnosti žensk na podeželju, fragmentacijo deležnikov v regiji pri naslavljanju izzivov usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter fizične odmaknjenosti in oteženega dostopa do javnih sredstev. RRA Posavje sodeluje v projektu kot projektni partner, ostali projektni partnerji pa so Razvojni center Murska Sobota (vodilni partner), Inštitut za preučevanje enakosti spolov Maribor, Zveza slovenske podeželske mladine, Center za razvoj trajnostne družbe Murske Sobote z.o.o. in ENRI: Høgskolen i Innlandet: Inland University of Applied Sciences (norveški partner). V sklopu dogodka je potekalo tudi četrto srečanje lokalnega projektnega odbora, ki naslavlja tematiko usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, s poudarkom na osebah, ki živijo na podeželju. Tako projekt TERA kot tudi večkrat omenjeni projekt Karierni center Posavja sta bila odobrena na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in se financirata iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2014 – 2021 in sredstev slovenske udeležbe.

Zaključek dogodka je zaznamovala misel direktorice RRA Posavje, mag. Nataše Šerbec, ki je poudarila pomembnost povezovanja in sodelovanja za trajnostni regionalni razvoj. Sledilo je sproščeno druženje ob zaključku, kjer so se udeleženci lahko poglobili v nova poznanstva ter delili izkušnje in mnenja. Dogodek “Kadri v akciji” je tako uspešno združil strokovnost, izkušnje in vizionarski pogled na kadrovske izzive, ki so ključnega pomena za nadaljnji razvoj Posavja. Obenem pa je predstavljal tudi praznovanje četrt stoletja trajnostnega in uspešnega delovanja Regionalne razvojne agencije Posavje.

Vir: Regionalna razvojna agencija Posavje