Rekonstruirano državno cesto skozi Podgračeno in nov pločnik svečano predali namenu

S simboličnim rezanjem traku so župan Občine Brežice Ivan Molan, predstavnik vaške skupnosti Podgračeno Miha Budič, poslanka Državnega zbora Nataša Avšič Bogovič in direktor Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) Bojan Tičar svečano predali namenu obnovljeni odsek državne ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice in pločnik skozi vas Podgračeno v Krajevni skupnosti Jesenice na Dolenjskem. Sredstva za 780.000 evrov vredno investicijo sta združili direkcija in občina. Z uresničitvijo projekta je bila izboljšana prometna varnost v naselju, ki je prometno obremenjeno, saj predstavlja pomembno prometno povezavo od mejnega prehoda Slovenska vas proti Brežicam.

Otvoritev rekonstruirane ceste je bila del tradicionalnega praznovanja Vaške skupnosti Podgračeno, ki se je začela s sveto mašo ob prazniku Marijinega rojstva (malem šmarnu) pri kapelici Sv. Mihaela. V vasi Podgračeno je 10 hiš, kar jo uvršča med manjše vasi. Kljub temu so vaščani s prostovoljnim delom v količini 3.000 ur in darovi uspeli leta 2001 v devetih mesecih sami postaviti kapelico, posvečeno Svetemu Mihaelu, ki je postala središče vasi in je enkrat letno prizorišče vaškega praznovanja. Kapelica je bila zgrajena v spomin na srečno vrnitev vaščanov iz izgnanstva, v zahvalo za samostojno Slovenijo in kot znamenje zanamcem ob prelomu tisočletja.

Rekonstrukcija ceste R3-675/1207 Čatež ob Savi – Mokrice z izgradnjo pločnika

Župan Ivan Molan je vaščanom čestital za pridobitev in dejal, da si je občina 20 let, vse od gradnje avtoceste, prizadevala za ureditev državne ceste skozi naselje. Župan je vesel dokončne ureditve nevarnih odsekov skozi vas, želja občine pa je, da se v prihodnje začne urejati tudi odsek državne ceste skozi naslednje naselje – Ribnico. Tega si želi tudi predstavnik vaške skupnosti Miha Budič, kar je izpostavil v svojem nagovoru, ter ureditev ceste od Podgračenega priti Čatežu ob Savi, saj je ta vsakodnevno močno obremenjena s prometom in zato dotrajana.

Naročnik projekta obnove ceste je bila direkcija, ki je za obnovo prispevala 596.000 evrov, občina pa 181.000 evrov. Dela je izvedlo podjetje Gradnje Boštanj d.o.o.. Dela na terenu so se začela novembra 2021 in zaključila leto kasneje, novembra 2022. Prevzem del je bil izveden januarja 2023.

Kot je dejal direktor DRSI Bojan Tičar, je bila investicija zahtevna, saj je bilo potrebno reševati cesto z opornimi zidovi in urediti meteorno kanalizacijo. So pa s to pridobitvijo izboljšali tako pretočnost prometa kot varnost.

Projekt je obsegal ureditev odseka državne ceste v dolžini 610 m, občina pa je skozi naselje zgradila tudi pločnik. Rezultat projekta je popolno rekonstruirana cesta, nov pločnik in  zaščita dela brežin ob cesti z mrežami proti padanju kamenja. S postavitvijo opornih zidov je bila narejena širitev nevarnega zoženja ceste skozi naselje, zgrajen pločnik, urejeni avtobusni postajališči, javna razsvetljava in urejeno odvodnjavanje.

Državna cesta skozi vas Podgračeno

Sodelovanje z direkcijo je uspešno

Med večje projekte, pri izvedbi katerih uspešno sodelujeta občina in direkcija, so tudi zaključen projekt 3. faza gradnje pločnika in obnova državne ceste  na Obrežju ter projekta sanacije državne ceste ob gradnji kolesarskih povezavah Brežice-Dobova in Brežice-Krška vas.

V občini Brežice poteka cca 92 km državnih cest, zato je pri obnovi državnih cest in gradnji pločnikov izjemno pomembno dobro sodelovanje in uskladitev prednostnih nalog med občino in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Direkcija zagotavlja sredstva za obnovo državnih cest, sredstva za gradnjo pločnikov ob državnih cestah pa mora zagotoviti občina iz naslova lastnih sredstev.

Načrti za prihodnje projekte

V brežiški občini so v načrtu še številni drugi projekti na področju sodelovanja direkcije in občine. Med temi zagotovo gradnja novega mostu čez Savo, nadvoz v Brezini, obnova državne ceste na Bizeljskem proti Orešju in Bistrici ob Sotli, križišče Boršt, urejanje večnamenske poti od Brežic (Šentlenarta) proti Spodnji Pohanci, ureditev regionalne ceste v Pišecah, urejanje državne ceste skozi Ribnico in na Prilipah. Ključnega pomena je zagotovo izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nadvoza v Brezini, ki jo vodi direkcija (uvedba v delo za projektiranje nadvoza je bila aprila letos).

Vir: Občina Brežice