Občina Brežice: Prijave na razpis za pospeševanje razvoja podjetništva so odprte do 15. septembra

Izsek iz prostorskega načrta OC Dobova

Občina Brežice v 2023 namenja za razpis 140.000 evrov proračunskih sredstev

Občina Brežice se zaveda kako pomemben steber razvoja in ohranjanja stabilnosti v občini predstavljajo podjetniki in gospodarstvo, zato s svojim delovanjem in ukrepi  ustvarja spodbudno okolje za razvoj podjetništva. Med širokim naborom ukrepov je prostorsko urejanje in sledenje razvojnim pobudam z občinskim prostorskim načrtom, urejanje in širitev poslovnih con (trenutno je v načrtu širitev cone v Dobova) ter vsakoletna razpisna sredstva za neposredne pomoči podjetnikom – vloge je potrebno oddati do vključno 15. 9. 2023.

O razpisu za pospeševanje razvoja podjetništva

V sklopu javnega razpisa za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Brežice za leto 2023 se sofinancirajo naložbe v investicije (stroje in opremo), sodelovanje na sejmih z novimi inovativnimi produkti in storitvami ter najemnine v starem mestnem jedru. Do sredstev javnega razpisa so upravičene mikro in majhna podjetja. Besedilo razpisa ter razpisna dokumentacija so objavljeni na spletni strani občine www.brezice.si v rubriki Razpisi.

Širitev obrtne cone Dobova

Občina Brežice vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev obrtne cone Dobova (OPPN). Na območjih širitve cone se načrtujejo gradbene parcele za gradnjo obrtnih, proizvodnih objektov, objektov za promet in skladiščenje, dostopni cesti ter premostitev preko potoka Negot ter vsa potrebna infrastruktura. Z OPPN želi občina zagotoviti nove površine za razvoj obrtne cone, ki bodo zagotavljale nadaljnji gospodarski razvoj z dovolj določnimi in hkrati fleksibilnimi merili, ki bodo ustrezali današnjim potrebam podjetnikov. Občina je trenutno v fazi  javna razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za širitev obrtne cone Dobova, javna razgrnitev se bo pričela 4. 9. 2023 in bo potekala do vključno 4. 10. 2023. Javna obravnava prostorskega akta bo v sredo, 20.9.2023, ob 16. uri v sejni sobi na Občini Brežice.

Brežiškim podjetjem tudi subvencija za poračun vodarine za leto 2022

V letu 2023 občina na podlagi pravilnika, ki ga je sprejel občinski svet,  zagotavlja tudi sredstva za subvencije podjetjem za poračun vodarine za leto 2022 zaradi energetske krize. Na podlagi pooblastila bo Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. izvedlo nakazilo subvencije posameznemu upravičencu (podjetju) ob mesečnem obračunu vodarine. Subvencija bo predvidoma izvedena ob mesečnem obračunu vodarine za avgust. 123 podjetij v občini Brežice je vrnilo izpolnjene izjave (kar je bil predpogoj za subvencijo) in tudi izpolnjuje pogoje po pravilniku, zato bodo prejeli subvencijo za poračun vodarine za leto 2022 v višini 70 odstotkov.

Vir: Občina Brežice