Ali stojijo novogradnje na Čatežu na poplavnem območju?

Pojasnilo Občine Brežice k prispevku v oddaji Odmevi z dne 21. 8. 2023

V oddaji Odmevi, ki je bila predvajana 21. 8. 2023 na prvem programu RTV Slovenija, je bilo omenjeno stanovanjsko naselje med Savo in Topliško cesto, kjer je bilo to izpostavljeno kot poplavno območje. Pogoje za umeščanje v prostor, ki je poplavno ogroženo, opredeljuje Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

Pogoji in omejitve se določijo na podlagi podatkov o globinah poplavne vode in o debelini odplavljenega in odloženega preperelega kamninskega materiala pri vrednosti pretoka vode s povratno dobo 100 let (Q100) glede na posege v prostor v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov in glede na dejavnosti .

Območje stanovanjskih objektov med Savo in Topliško cesto se glede na integralne karte razredov poplavne nevarnosti ki jih vodi Direkcija Republike Slovenije za vode, nahaja na območju razreda preostale nevarnosti, kjer Uredba ne omejuje posegov te vrste – stanovanjske gradnje v prostor. Na območju naselja so bili v preteklih letih sprejeti prostorski izvedbeni akti, ki določajo podrobnejše pogoje za gradnjo in so bili usklajeni z vsemi pristojnimi nosilci urejanja prostora, tudi z Direkcijo Republike Slovenije za vode.

Območje preostale poplavne nevarnosti je območje kjer poplava nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov (npr. izredni meteorološki pojavi ali poškodbe ali porušitve protipoplavnih objektov ali drugih vodnih objektov). V praksi se med ta območja uvrščajo območja poplavne nevarnosti med Q100 in Q500.

Vir: Občina Brežice