Župan MO Krško Janez Kerin prvo leto po volitvah ocenjuje kot pozitivno

FOTO: Modra smer

Župan Mestne občine Krško, Janez Kerin, je skupaj z vidnejšimi člani Društva Modra smer leto dni po volitvah predstavili spremembe, ki so jih uresničili v Mestni občini Krško ter nekatera izhodišča za prihodnje projekte. Župan prvo leto po volitvah ocenjuje kot pozitivno in kljub začetnim izzivom verjame v napredek in učinke načrtovanih sprememb na kakovost delovanja in bivanja v Mestni občini Krško.

Vodja Svetniške skupine Modra Smer Sebastjan Komočar in predsednik Društva Modra
smer, Mitja Valentinc, sta predstavila projekte, ki so jih zapisali v predvolilnem programu ter napredek pri realizaciji načrtovanega. Oceno stanja in napredka leto dni po volitvah je poleg župana Mestne občine Krško podal Sebastjan Komočar, vodja svetniške skupine Modra smer, ki je na lanskoletnih volitvah kandidirala prvič in si v občinskem svetu priborila štiri svetniška mesta.

Janez Kerin, župan Mestne občine Krško je poudaril, da je pri načrtovanju projektov
pomembno vodilo njegovega mandata poudarek na enakomernem razvoju občine. Med
zaključenimi projekti je izpostavil: Kolesarsko povezava Krško – Kostanjevica na Krki, Lovsko cesto v Brestanici, obnova cestišča CKŽ , energetska sanacija Doma XIV. divizije Senovo, zaključek izgradnje prizidave in rekonstrukcije dela stavbe Dom Krajanov in Gasilski dom v Leskovcu pri Krškem. Med aktualnimi projekti je predstavil: Osnovno šola dr. Mihajla Rostoharja, obnovo strehe na OŠ Raka, obnovo telovadnice OŠ Brestanica, začetek gradnje večstanovanjskega objekta Žlapovec in Regijski gasilski poligon Krško. Med
najpomembnejšimi razvojnimi projekti seveda ne moremo spregledati tudi priprave na JEK2, ki je trenutno v fazi umeščanja v prostor.

Projektno in dolgoročno delo zahteva pripravo strateških dokumentov, med katerimi je župan izpostavil Strategijo razvoja kmetijstva in podeželja 2024-2030, kjer se osredotočamo na kmetijstvo, samooskrbo, ohranjanje okolja in kmetijskih zemljišč, gospodarske dejavnosti na podeželju in povezovanje. Pripravili so tudi Strategijo razvoja turizma v obdobju 2023- 2030 v katero vključujemo tudi občane in turistične ponudnike, saj smo z njihovo pomočjo pripravili analizo stanja, opredelili bodoče cilje in identificirali potrebe občanov in turističnega gospodarstva. Trajnostna urbana strategija, ki so jo pripravili predstavlja osnovo za črpanje sredstev iz naslova trajnostnega urbanega razvoja Evropske unije oz. mehanizma celostnih teritorialnih naložb za obdobje 2020–2027 (CTN mehanizma). Vrednost odobrenih sredstev CTN mehanizma je 10,8 milijona evrov. Janez Kerin je osebno z rezultati dela in sodelovanja zadovoljen. Kljub težavam so v Mestni občini Krško uspeli izpeljati številne zastavljene cilje in sledili uravnoteženemu razvoju in dodaja, da :«Težave hitro zbledijo, a ostane zadovoljstvo, da si bil del zgodbe, ki ima pozitivne dolgoročne učinke na življenje ljudi, in da smo s skupnimi močmi naredili premike na marsikaterem področju.«

Sebastjan Komočar, ki je vodja Svetniške skupine Lista Modra smer ter predsednik Odbora za družbene dejavnosti in predsednik Odbora za civilno zaščito je na novinarski konferenci
poudaril, da je bilo prvo leto po volitvah med drugim učno in potreben je bil čas, tudi za
svetniško Skupino lista Modra smer, da prevzame odgovornost za nadaljnje ukrepe,
predvolilne predloge in pobude. Prizadeval si bo, da: » …kot svetnik Liste Modra smer sledim predvolilnim obljubam, programu društva in projektom, ki smo jih zastavili skupaj. Vsi projekti so bili moderno in razvojno naravnani, v njem pa je tudi veliko rešitev za boljše delovanje OU«. Kot svetniki smo v intenzivnih pripravah novih idej, prevetritvi programa društva, pregled zastavljenih ciljev, pregled realiziranih ciljev in postavitev le teh v realno okolje, torej delovanje MOKK ter realne možnosti za realizacijo.«

Predsednik Društva modra Smer, Mitja Valentinc, je poudaril, da so člani društva še vedno
aktivni, zato so imenovani v Odbore in komisije v Mestni občini Krško ter so aktivni kot izvoljeni svetniki Mestnih četrti in svetniki v Svetih krajevnih skupnosti. Vseskozi ugotavljajo potrebe občanov na terenu in preko ugotovljenih potreb tudi pripravljajo pobude. »Do sedaj smo pripravili osnutek predloga za spremembo statuta – povečanje sredstev za participativni proračun in osnutek pravilnika o financiranju svetniških skupin. Našim članom smo pomagali pri prijavi projektov participativnega proračuna – Moj projekt. Aktivno smo sodelovali pri zbiranju podpisov za spremembo štirih zakonov za pomoč otrokom iz neprivilegiranih okolij. Aktivno smo sodelovali pri pripravi Trajnostne urbane strategije, ki je del CTN mehanizma in proračuna. Še vedno aktivnosti objavljamo na naši spletni strani www.krskikanal.si in FB Modra smer. Za boljše delovanje javnih zavodov, šol, CPT, Ljudska univerza Krško… smo imenovali naše člane tudi v Svete zavodov. Za boljšo kakovost življenja v Mestni občini smo pripevali tudi z organizacijo Čistilne akcije, Počistimo pred pragom, po avgustovskih poplavah, na kateri smo aktivirali več kot 50 občanov«.