Bodo zaradi neprisotnih krških občinskih svetnikov položnice za vrtce višje?

Včeraj je bila sta bila sklicana nadaljevanje 13. seje in 14. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Krško, a se seje ni udeležilo zadostno število članic in članov občinskega sveta. Prisotnih je bilo namreč le petnajst občinskih svetnic in svetnikov, medtem ko jih je za kvorum potrebnih šestnajst, zaradi česar je bil občinski svet nesklepčen.

Potem, ko je župan Mestne občine Krško Janez Kerin razglasil, da seji zaradi nesklepčnosti občinskega sveta ne bosta potekali, je v izjavi za medije izrazil razočaranje nad neprisotnostjo svetnikov: »Občinski svetniki so z izvolitvijo v občinski svet sprejeli tudi dolžnosti, ne le pravice. Njihova dolžnost je, da sodelujejo na sejah, na kar so očitno pozabili«.

Glede termina sklica julijske seje je župan zatrdil, da so vedno v zgodovini občinskega sveta seje potekale tudi v juliju, datum zato ni sporen, udeleževali pa so se jih med drugim tudi svetniki, ki so bili svetniki že v prejšnjih sestavah občinskega sveta, včeraj pa jih na sejo ni bilo. »Z datumom sklica 14. seje so bili obveščeni že na kolegiju v mesecu maju in takrat nihče od njih ni izrazil nezadovoljstva glede datuma predvidene seje v juliju,« je dejal župan. Da julijske seje v zgodovini Občinskega sveta Mestne občine Krško niso nič nenavadnega, podajamo seznam sej, ki so v mandatnem obdobju 2018 – 2022 potekale v mesecu juliju:

  • julij 2019: 6. seja Občinskega sveta Občine Krško
  • julij 2019: 4. korespondenčna seja Občinskega sveta Občine Krško
  • julij 2020: 14. seja Občinskega sveta Občine Krško
  • julij 2021: 24. seja Občinskega sveta Občine Krško
  • julij 2022: 13. korespondenčna seja Občinskega sveta Mestne občine Krško

V dnevih pred sejo so potekale seje odborov občinskega sveta, na katere so prihajali tudi včeraj odsotni svetniki, ki niso dali vedeti, da se seje občinskega sveta ne nameravajo udeležiti. Še več, na torkovem kolegiju občinskega sveta so svojo prisotnost celo zagotovili. Skupno se je do začetka včerajšnje seje opravičilo 13 članic in članov občinskega sveta, zato je občinska uprava pričakovala, da bo seja vseeno sklepčna. Dva od svetnikov svoje odsotnosti nista opravičila, kar po mnenju župana kaže na njun odnos tako do ostalih prisotnih svetnikov kot do občinske uprave.

Kdo od občinskih svetnikov se ni udeležil seje?

Nekaj dni pred sejo oz. pretekli teden so svojo odsotnost opravičili le štirje občinski svetniki, in sicer Irena Virant (Energično za Krško), Nataša Šerbec (SD – Socialni demokrati), Kristina Ogorevc Račič (SLS – Slovenska ljudska stranka) in Janez Barbič (SLS – Slovenska ljudska stranka)

Ostali neprisotni svetniki so svojo odsotnost sporočili včeraj, torej na dan napovedane seje, to so Matej Libenšek (SLS – Slovenska ljudska stranka), Brigita Piltaver-Imperl (Gibanje Svoboda), Anton Petrovič (SD – Socialni demokrati), Aleš Stopar (Gibanje Svoboda), po 15. uri (seja se je začela ob 15.30 uri) so opravičila poslali Matija Požeg (Energično za Krško), Mitja Omerzu (Energično za Krško), Ivanka Černelič Jurečič (samostojna svetnica), Janja Starc (Obrtno-podjetniška lista) in Jože Kodela (Energično za Krško).

Svoje odsotnosti nista opravičila svetnika Vlado Grahovac (SLS – Slovenska ljudska stranka) in Boštjan Pirc (SLS – Slovenska ljudska stranka).

Posledice včeraj neizvedene seje

Včerajšnja 14. seja Občinskega sveta Mestne občine Krško je imela na dnevnem redu številne točke, ki zaradi vezanosti na datumske roke ne morejo čakati na jesenske mesece in so pomembne za Mestno občino Krško ter njene občanke in občane. Posamezni svetniki so konec maja župana res pozvali k prestavitvi julijske seje na mesec junij, a jim je bilo takoj podano pojasnilo, da sklic seje prej ni mogoč, predvsem zaradi obsežne priprave investicijskih dokumentacij, ki jih za občino izvajajo zunanji izvajalci.

Ogrožena storitev pomoči na domu, starši bi za vrtce lahko plačevali 30 % več

Tako ostajajo nespremenjene cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v mestni občini Krško, kar ustvarja finančni primanjkljaj in ogroža plače zaposlenih na Centru za socialno delo Krško, posledično pa je ogroženo izvajanje same storitve. »Naši občani, ki so uporabniki pomoči na domu, lahko ostanejo brez te storitve,« je opozoril župan na možne posledice, ki jih prinaša obstrukcija seje.

Ker niso bile sprejete nove cene vrtčevskih programov, bo Mestna občina Krško morala zagotoviti razliko med staro in novo ceno varstva, prav tako pa bo plačevala 2,6 delovnih mest več, kot bi bilo v šolskem letu 2024/25 potrebno. Posledice neizvedene seje pa ne bo občutila le občina, temveč tudi družine z vrtčevskimi otroki, saj bi občinski svet med drugim včeraj moral odločati o predlogu sklepa glede sofinanciranja programov v vrtcih v višini 30 % na podlagi nadomestila zaradi omejene rabe prostora (NORP). To v praksi pomeni, da v kolikor ne bo prišlo do sprejetja predmetnega sklepa, bodo starši s 1. septembrom 2024 plačevali 30 % višjo ceno za varstvo otrok v vrtcih, kot jo plačujejo danes. Slednji sklep, vezan na dodatno znižanje iz naslova NORP, namreč poteče 31. avgusta 2024.

Kmetje in malo gospodarstvo brez občinskih subvencij

Nekateri občinski svetniki v javnosti še posebej glasno zagovarjajo razvoj malega gospodarstva, vendar so s svojo odsotnostjo na včerajšnji seji ravnali ravno nasprotno. Razpisa za spodbujanje malega gospodarstva v mestni občini Krško tako ne bo do septembra, ker na dnevnem redu predvidenega pravilnika ni bilo mogoče obravnavati. Za zelo podobno situacijo gre tudi v primeru spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v mestni občini Krško, saj zaradi nesprejetih pravilnikov ni možna objava razpisov. »Če bo do sprejetja pravilnikov prišlo na naslednjih sejah, bo izplačilo v tem letu zelo oteženo in vprašanje je, če bodo sredstva, ki so rezervirana v proračunu za leto 2024, lahko tudi pravočasno izplačana,« poudarja župan. Velja opomniti, da v obeh primerih ne gre več le za osnutke, temveč za drugo branje predmetnih pravilnikov. Glede na to, da v prvem branju nanje nismo dobili nobene pripombe s strani svetnikov, bi bilo sprejetje le teh zgolj formalnost za začetek postopkov razpisov. Čeprav je bila vsebina pravilnikov nesporna, pa o njihovi vsebini večji del svetnikov ni prišel odločat.

Neprisotni občinski svetniki najbolj škodovali svojim sokrajanom

Občinska uprava Mestne občine Krško se je po letošnjih usklajevanjih s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti dogovorila za spremembo pravilnika, s katero bi se povišalo financiranje vseh krajevnih skupnosti in mestnih četrti, in sicer v skupni višini 130.268 EUR: »Sredstva bi se povečala že v letu 2025, če bi danes osnutek pravilnika sprejeli po skrajšanem postopku. Če bo pravilnik v prihodnje izglasovan, bodo celotna sredstva na razpolago šele v letu 2026. Naredili so škodo svojim krajanom. Pravilnik je bil sicer predhodno usklajen s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti«.

Rak rana Park urbanih športov in Bazen Krško in obnova CKŽ – G1 5

Ena od točk dnevnega reda včerajšnje seje je bila tudi novelacija na majski seji potrjenega investicijskega programa Bazen Krško. Kot je pojasnil župan, je noveliranje standarden postopek, s katerim imajo izkušnje tudi svetniki, ki so sedeli že v prejšnjih sestavah občinskega sveta, saj so se z njim srečali tudi pri projektu nove Valvasorjeve knjižnice Krško. »Rok za oddajo popolne dokumentacije za možnost črpanja sredstev iz mehanizma CTN je 24. julij 2024. Oddali bomo dokumentacijo, ki jo imamo. Predvidevamo, da bomo dobili zahtevo za njeno dopolnitev in občinski svet bo moral odločati o predmetni vsebini. Upam, da bodo svetniki spoznali, da v prvi vrsti ne škodujejo županu ali občinski upravi, temveč predvsem občankam in občanom,« zaradi ogrožanja tako pomembnega projekta, kot je Bazen Krško, razočaranja nad neprisotnimi svetniki ni skrival župan Janez Kerin.

V primeru projekta Park urbanih športov je treba dokumentacijo za črpanje iz CTN mehanizma oddati do 4. septembra 2024, zato je ogrožena pridobitev sredstev v višini 1,2 mio EUR. Pred tem datumom je predvidena že nova redna seja občinskega sveta, za katero župan upa, da se je bodo svetniki udeležili in prevzeli odgovornost za svoje glasovanje, četudi bodo glasovali proti, »a še enkrat ponavljam, da imamo zagotovljeno 80-odstotno sofinanciranje iz naslova CTN mehanizma. Ne vem, kateri gospodar ne bi zidal hiše, če bi mu država sofinancirala 80 odstotkov. Če tega ne bi storil, bi mi očitali, da se obnašam negospodarno. Upravičeno!«

Posledice nesklepčnosti seje občinskega svet se dotikajo tudi nekaterih infrastrukturnih vprašanj Mestne občine Krško. Tako bo prišlo do zamika pri podelitvi  koncesije za mestni avtobusni prevoz, zamaknjena bo tudi nabava avtobusa ne električni pogon, s katerim smo na Mestni občini Krško želeli poskrbeti za izboljšanje stanja okolja, povečanje števila uporabnikov javnega potniškega prometa in posledično vzpodbuditi trajnostno mobilnost. Prav tako je ogrožena pridobitev 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev iz naslova CTN mehanizem, za že izvedeni projekt 2. faze ureditve Ceste krških žrtev (G1-5) od pokopališča Krško do trgovskega centra. Rok za oddajo vloge je namreč 15. september 2024.

Občinska uprava Mestne občine Krško in župan Mestne občine Krško Janez Kerin se zahvaljujeta vsem prisotnim svetnikom, ki so si včeraj vzeli čas, se udeležili seje in želeli tvorno prispevati k nadaljnjemu razvoju občine v dobrobit naši občank in občanov. Včeraj prisotni svetniki so bili: Borut Arh (neodvisni svetnik), Almedin Ismić (neodvisni svetnik), Igor  Jarkovič (neodvisni svetnik), Aleš Zorko (neodvisni svetnik), Milena Bogovič Perko (SDS – Slovenska demokratska stranka), Mojca Kranjec (SDS – Slovenska demokratska stranka), Janez Jože Olovec (SDS – Slovenska demokratska stranka), Zdravko Urbanč (SDS – Slovenska demokratska stranka), Jože Žabkar (SDS – Slovenska demokratska stranka), Sebastjan Komočar (Lista Modra smer), Dejan Sevšek  (Lista Modra smer), Dejan Žnideršič (Lista Modra smer), Aljoša Preskar (N.Si – Nova Slovenija), Silvo Krošelj (DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije) in Dejan Brajdič (predstavnik romske skupnosti).

Občinska uprava Mestne občine Krško bo danes zasedala na nujnem sestanku, na katerem bo pregledala vse točke, ki so bile predvidene na včerajšnjem dnevnem redu občinske seje in preučila vse možnosti glede sklica korespondenčne seje, da bi prišlo do sprejema vsaj tistih točk, ki so nujno potrebne za dobrobit občank in občanov Mestne občine Krško.

Še posebej pomembno je namreč, da se čim hitreje sprejmejo sklepi, ki se nanašajo na storitve pomoči na domu, vrtce, posamezne pravilnike in uskladitve načrta razvojnih programov. Razlog, da korespondenčna seja ni bila sklicana že prvič, je, da so posamezne točke na včerajšnjem dnevnem redu bile preobsežne, da bi jih lahko potrjevali v obliki korespondenčne seje, zato bodo le-te predmet obravnave na naslednji redni seji.

Župan in občinska uprava bosta izvedla vse aktivnosti, ki so v njuni pristojnosti, da občanke in občani ne bodo občutili posledic nesklepčnosti seje občinskega sveta.

Vir: Mestna občina Krško

Medtem pa so v svoji izjavi za javnost opozicijski svetniki zapisali:

Na včerajšnji seji Občinskega sveta Mestne občine Krško je zaradi odsotnosti 15 svetnikov prišlo do nesklepčnosti. Opozarjamo, da odsotnost svetnikov ni bila načrtovana ali dogovorjena kot obstrukcija, temveč je posledica nepripravljenosti župana upoštevati naše predloge glede primernejšega datuma seje.

Že na aprilskem kolegiju občinskega sveta smo župana Janeza Kerina opozorili na neprimernost izbranega datuma 4. julija 2024, saj se začenja čas počitnic in dopustov. V pozivu, ki smo mu ga poslali 15. maja 2024 in ga podpisalo 15 svetnikov, smo predlagali izvedbo seje 20. junija 2024. Našega poziva župan ni upošteval niti se nanj ni odzval. Odsotnost z včerajšnje seje je posledica dopustov, službenih in drugih obveznosti, o čemer je bil župan seznanjen.

Ne gre za zavajanje kot je bilo predstavljeno na socialnih omrežjih in pričakujemo, da bodo mediji korektno predstavili naše stališče. Neprimerno je, da se odgovornost za nesklepčnost pripisuje nam, saj je ta odgovornost za nesklepčnost na sklicatelju seje občinskega sveta – županu, ki ni zagotovil prisotnosti večine občinskih svetnikov, pač pa je ignoriral pobudo 15 svetnikov s 15. majem 2024. Odgovarjamo še na županove očitke iz današnje izjave, da na kolegiju maja ni bilo »nobenega nezadovoljstva glede sklica seje 4. 7.«, več kot očitno je, da 15 podpisanih na pozivu po uskladitvi datuma ni »nihče«. Na kolegiju občinskega sveta, sklicanem v tem tednu, sta bila prisotna le dva predstavnika svetniških skupin, in sicer iz svetniške skupine Energično za Krško in predstavnik svetnikov nepovezanih svetnikov, župana ni bilo na tem sklicu kolegija občinskega sveta. Poudarjamo, da ne gre za nikakršno zaroto, še najmanj proti županu, v primeru nesklepčnosti včerajšnje seje gre le za nerazumevanje našega poziva (15. 5. 2024) v katerem smo prosili za primernejši datum sklica seje.

S spoštovanjem.

Opozicijski svetniki Občinskega sveta Mestne občine Krško

__________________________________________________

Prilagamo besedilo poziva, ki smo ga poslali županu 15. maja 2024:

Prejemnik:

g. Janez Kerin, župan
Mestna občina Krško
Cesta krških žrtev 14
8270 Krško 

Spoštovani župan g. Janez Kerin,

Skladno z dogovorom na 16. seji Kolegija Občinskega sveta Mestne občine Krško, ki je potekala v ponedeljek, 22. aprila 2024, vam v nadaljevanju sporočamo našo (spodaj podpisani svetniki) odločitev glede 3. točke kolegija, ki je bila »seje Občinskega sveta Mestne občine Krško«.

Spodaj podpisani občinski svetniki (seznam podpisov – priloga 1) zahtevamo, da se planirana oziroma predvidena seja (predviden datum seje za 4. 7. 2024) na kateri naj bi se obravnavalo investicijsko dokumentacijo za dva investicijsko večja projekta, to je Bazen Krško in Park urbanih športov izvede pred pričetkom šolskih počitnic in ne na s strani župana g. Kerina predlagan datum.

Spodaj podpisani občinski svetniki predlagamo, da se 14. sejo Občinskega sveta Mestne občine Krško izvede v četrtek, 20. junija 2024. Na 14. seji Občinskega sveta MO Krško se obravnava točki potrjevanja investicijske dokumentacije Bazen Krško in Park urbanih športov.

Zgoraj navedeno utemeljujemo s tem, da je obravnavo finančno tako pomembnih investicij za našo občino potrebno obravnavati takrat, ko se bo seje lahko udeležila večina občinskih svetnikov. Glede na to, da je predlagani datum seje (4. julij 2024) v času začetka počitnic, ko se številni odpravijo na dopuste (koriščenje starega dopusta, začetek šolskih počitnic itd.), pričakujemo, da bi mnogi občinski svetniki bili odsotni zaradi dopustov in drugih obveznosti, kar bi lahko vplivalo na kvaliteto sprejetih odločitev o Bazenu Krško in Parku urbanih športov. Poleg tega so predmet obravnave načrtovani večji investicijski projekti, ki imajo dolgoročne posledice za našo občino in njene prebivalce, zato je za legitimnost sprejetih odločitev potrebna večina občinskih svetnikov.