Za projekt podjetja Stilles bo vlada prispevala dober milijon evrov

Poslanec Tomaž Lisec

Vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 uvrstila projekt Kompozitna modularna kombi plošča Stilles in mu s tem odobrila sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 1.027.500 evrov (četrtino upravičenih stroškov), in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju.

Celotna investicija je vredna skoraj 5,5 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost). Projekt bo ustvaril najmanj 20 novih delovnih mest in pomenil osnovo za nadaljnjo rast dodatne vrednost in razvoj družbe.

Sredstva sofinanciranja bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer na proračunski postavki 534310 – Spodbujanje investicij in 160046 – Spodbujanje lesne industrije.

Namen investicije je diferenciacija prodajnih segmentov in s tem zmanjšanje strateške odvisnosti od dejavnosti opremljanja hotelov. Z izvedbo projekta bo podjetje koristno uporabljalo odpadne materiale, ki jih generira njegova osnovna dejavnost in s tem uvedlo princip poslovanja po načelih krožnega gospodarstva.

Z razvojno gospodarskega vidika izvedba projekta omogoča možnosti za rast in razvoj družbe Stilles ter s tem tudi njenih podizvajalcev in dobaviteljev, ki so v glavnini iz lokalnega regionalnega okolja in iz območja Slovenije.

Stilles se ukvarja s končnimi proizvodi, zato bo višji obseg poslovanja družbe pomenil poslovno priložnost za druge poslovne subjekte v lokalnem regionalnem okolju in celotni lesno predelovalni verigi v Sloveniji.

Medsebojne pravice in obveznosti bosta ministrstvo in podjetje določili s pogodbo o sofinanciranju, je razvidno iz sporočila po seji vlade.

Sevniški poslanec Tomaž Lisec pa je odločitev vlade pospremil z besedami: “(Pred)dolgo se nas je veliko za to borilo.”

M. P.