Za JEK 2 od 9,3 do 15,4 milijarde evrov

Foto: Skica načrtovanega JEK2 / Gen energija

Gen energija je predstavila svojo oceno stroškov gradnje JEK-a 2, ki ne vključuje stroškov financiranja. Investicijsko vrednost ocenjujejo na 9314 evrov na kilovat.

Na včerajšnjem rednem mesečnem srečanju z novinarji so predstavniki družbe GEN energija in Elektroinštituta Milan Vidmar predstavili aktualne korake pri projektu, nove študije in interne ekonomske izračune, povezane s projektom JEK2, ter načrtovano predstavitev projekta po krajih Slovenije za zagotovitev čim širšega dostopa javnosti do vseh ključnih informacij o projektu pred napovedanim referendumom.

Študija priključitve JEK2 na elektroenergetski sistem (EES) Slovenije je pokazala, da je z vidika vpliva na elektroenergetsko omrežje optimalna velikost JEK2 do 1.300 MW neto električne moči. Kot napovedano, je družba GEN energija v ponedeljek, 20. maja 2024, na pristojno ministrstvo v usklajevanje poslala osnutek Predloga pobude za pričetek državnega prostorskega načrtovanja.

Na podlagi do sedaj zbranih in prejetih podatkov, ki pa ne temeljijo na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK2 in predstavljajo najboljšo interno oceno GEN energije, znaša ocenjena investicijska vrednost JEK2 – gre za stroške gradnje preko noči v vrednosti EUR leta 2024 – 9,3 kEUR/kW inštalirane moči. To pri moči elektrarne 1.000 MW pomeni 9,3 mrd EUR in pri moči elektrarne 1.650 MW 15,4 mrd evrov. Za vse izračune in uporabljene predpostavke nameravamo pridobiti mednarodno recenzijo priznane domenske inštitucije še pred izvedbo referenduma.

Aktivnosti Sektorja za nove jedrske objekte družbe GEN energija v aprilu in maju 2024

  • GEN energija je 20. maja 2024 v usklajevanje na MOPE in MNVP poslala osnutek gradiva za pobudo za DPN za JEK2, ki naj bi ga v obdobju enega meseca pregledali in uskladili pred formalno vložitvijo.
  • V pripravi je javni razpis za izdelavo DPN, okoljsko poročilo in študijo variant, ki bo objavljen v kratkem.
  • Potrjeni so štirje potencialni izvajalci poročila o analizi varnosti lokacije (Site Safety Analysis Report – SSAR); sledi oddaja ponudb v skladu z ZJN.
  • Glede Ocene potresne ogroženosti (Probabilistic seismic hazard analyses – PSHA) potekajo redne delavnice med izdelovalci in pregledovalci študije. Rezultati bodo objavljeni predvidoma septembra 2024.
  • Pripravljajo specifikacije za naročilo študije izvedljivosti (Feasibility study), ki jih bodo pripravili ponudniki JEK2 (Westinghouse, KHNP in EDF).
  • V pripravi je razpis za izdelavo študije Verjetnost največjih poplav (Probable maximum flood – PMF).

Poudarki gradiva za Pobudo za DPN JEK2

Dr. Robert Bergant, vodja službe inženiringa GEN, je predstavil osnutek gradiva Pobude za DPN, poslan v usklajevanje na MOPE in MNVP, vključno s predvideno časovnico z mejniki, od začetka priprave DPN v letošnjem letu do izgradnje v letu 2039. Po uskladitvi komentarjev pristojnih ministrstev na predlog Pobude za DPN sledi javna razgrnitev, v sklopu katere podajajo nosilci urejanja prostora smernice, javnost pa predloge in vprašanja. Sledi obdobje analize smernic in sprejem sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku državnega prostorskega načrtovanja, nato pa priprava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje in študije variant.

Pripravljen bo predlog DPN, ki bo javno razgrnjen, hkrati bo potekala čezmejna presoja vplivov na okolje. Sprejem Uredbe o DPN je načrtovan do leta 2027, čemur sledi končna investicijska odločitev do leta 2028, proces pridobivanja gradbenega dovoljenja in nato z letom 2032 predvidena gradnja.

S ciljem zainteresirani javnosti približati informacije o projektu bo GEN energija v prostorih Mestne občine Krško v juniju odprla informacijsko pisarno.

Rezultati Študije priključitve JEK2 na EES Slovenije

Aleksandar Momirovski z Elektroinštituta Milan Vidmar je predstavil rezultate Študije priključitve JEK2 z močjo od 1.000 MWe do 2.400 MWe na EES Slovenije. Študija vključuje analize sigurnosti in stabilnosti EES, med drugim stacionarne in dinamične analize, analize kratkostičnih tokov in  analizo potrebnih sistemskih rezerv.

Ključni ugotovitvi sta, da je s stališča sigurnosti in stabilnosti EES optimalna velikost JEK2 do 1.300 MW neto električne moči na pragu elektrarne in da so potrebni novi viri sistemskih storitev izravnave, predvsem viri za zagotavljanje ročne rezerve za povrnitev frekvence (rRPF).

Interna ocena ekonomike projekta JEK2

V okviru ocene ekonomike projekta JEK2 je mag. Kruno Abramovič, izvršni direktor za finance GEN energije, predstavil strukturo stroškov investicije in stroškov obratovanja. Na podlagi do sedaj zbranih in prejetih podatkov, ki pa ne temeljijo na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK2 in predstavljajo najboljšo obstoječo interno oceno GEN energije, znaša ocenjena investicijska vrednost JEK2 – gre za stroške gradnje preko noči v vrednosti EUR leta 2024 – 9,3 kEUR/kW inštalirane moči. To pri moči elektrarne 1.000 MW pomeni 9,3 mrd EUR in pri moči elektrarne 1.650 MW 15,4 mrd evrov. Za vse izračune in uporabljene predpostavke načrtujemo pridobiti mednarodno recenzijo priznane domenske inštitucije še pred izvedbo referenduma.

Ocenjena povprečna stroškovna cena je 44,5 EUR/MWh. K temu je potrebno dodati še stroške financiranja, ki so močno odvisni od virov financiranja. V primeru uravnoteženega povprečnega stroška kapitala (WACC) realno 2 % (pri inflaciji 2 % torej 4 % nominalno) ocenjujemo povprečno ceno elektrike iz elektrarne za povrnitev investicije na 66 EUR/MWh, pri WACC 3 % realno je ta cena 81 EUR/MWh in pri WACC 4 % realno je cena 99 EUR/MWh. Finančna konstrukcija in viri financiranja bodo znani in določeni pred dokončno investitorjevo odločitvijo (FID), ki je predvidena v letu 2028. Družba GEN energija sama ni zmožna zagotoviti vseh finančnih virov za JEK2, zato je vloga države pri izvedbi tako pomembnega strateškega projekta ključna.

JEK2 je investicija izjemnega strateškega pomena, saj omogoča razogljičenje oskrbe Slovenije z električno energijo in tudi samooskrbnost oskrbe Slovenije z električno energijo. Jedrska elektrarna bo najmanj 60 let (v primeru podaljšanja pa 80 in tudi več let) zagotavljala stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Investicija bo imela izjemen učinek na slovensko gospodarstvo; ocenjenih je 5.640 novih delovnih mest v 10 letih in preko 37-odstotni delež domačih dobav v celotni vrednosti investicije.

Prizadevanja za transparentno dostopnost ključnih informacij o JEK2

Z namenom osveščanja in informiranja širše slovenske javnosti o virih energije in projektu JEK2 bo družba GEN energija v naslednjih mesecih izvedla potujočo predstavitev projekta (»roadshow«) v obliki interaktivnega centra o energiji in energetiki. Ta bo pričel svojo pot v Vrbini v Krškem 23. maja, 1. junija bo obiskal Sevnico, 7. junija Krško, 15. junija Škofjo Loko, 23. junija Maribor, 30. junija Bistrico ob Sotli in 18. julija Brežice; sledile bodo še predstavitve v drugih mestih.

GEN energija bo obsežne informacije o projektu JEK2 redno objavljala tudi na projektni spletni strani jek2.si ter si prizadevala za objektivno medijsko poročanje o virih energije in projektu JEK2 skozi proaktivno in reaktivno komunikacijo z mediji.

Vir: gen-energija.si