Z glasom za Zakon o vodah do dodatne zaščite vode

Na Ministrstvu za okolje in prostor so s spremembami Zakona o vodah dodatno obvarovati priobalni pas, pitno vodo in biodiverziteto, zakon pa namenja 17 milijonov tudi za prepotrebno vzdrževanje vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti.

S tem se niso strinjali v nekaterih nevladnih organizacijah in strankah KUL (SD, LMŠ, Levica in SAB), kjer so pod pretvezo domnevno za čisto vodo zbirali podpise in dosegli referendum.

Ta bo v nedeljo, v teh dneh pa na 92 mestih po Sloveniji poteka že tudi predčasno glasovanje, ki se ga lahko udeležijo tisti, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti glasovanja za zakon o vodah.

Preverili so spremembe zakona in ugotovili naslednje:

Novi zakon o vodah nikakor ne ogroža pitne vode, ampak jo dodatno ščiti in varuje!

Ministrstvo za okolje in prostor pod vodstvom ministra mag. Andreja Vizjaka je v svoje spremembe zakona vključilo zaostritev glede posegov v priobalna zemljišča in s tem dodatno zaščitilo vodo. Industrijskih objektov odslej pod nobenim pogojem ne bo več možno graditi na priobalnih zemljiščih. Za vsak poseg na priobalnem pasu bo potrebno pridobiti vodno soglasje s strani Direkcije za vode, ki pa v primeru negativnih vplivov na vode in okolje ne bo izdano.

Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Slika prikazuje tovarno z nevarnimi snovmi, ki je bila zakonito postavljena po prejšnjem zakonu o vodah. Po sprejetih spremembah, to ne bo več dovoljeno.

Slika

Novi zakon pogojno dovoljuje zgolj objekte v javni rabi in to zgolj pod pogojem, da se predhodno pridobi ustrezno vodno soglasje s strani Direkcije za vode. Kar je pomembna korist pri varovanju vode.

Spremembe zakona o vodah nikakor ne prinašajo privatizacije vode

Spremembe zakona postavljajo strožje pogoje kot dosedanja ureditev, saj v celoti prepovedujejo objekte v zasebni rabi. Namen zakona je predvsem razbremenitev in debirokratizacija slovenskih občin, ki bodo odslej lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča ter jih tako namenila za rekreacijo svojih občanov.

Nov zakon o vodah za vsak poseg na priobalnih zemljiščih zahteva tudi vodno soglasje, ki ga podeljuje Direkcija za vode. Vodno soglasje se lahko izda le, če:

  1. ne gre za poseg v nasprotju s pogoji in omejitvami za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja,
  2. se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,
  3. se s tem ne poslabšuje stanje voda,
  4. je omogočeno izvajanje javnih služb,
  5. ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in
  6. to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

Referendum je za slovenske vode škodljiv

Kot je povedal minister mag. Andrej Vizjak je referendum škodljiv za slovenske vode, davkoplačevalce in ljudi. Namen zakona o vodah je nasprotje tega, kar ministru očitajo pobudniki referenduma. Z zakonom želimo dodatno obvarovati pitno vodo, priobalni pas in biotsko raznovrstnost.

Referendum je škodljiv, ker bi zavrnitev sprememb ohranila predhodno ureditev, ki med drugim na priobalnem pasu omogoča tudi postavitev industrijskih objektov (kot na sliki).

Slika

Ohranila bi se tudi bivša ureditev, ki omogoča postavitev objektov v zasebni rabi in s tem privatizacijo vode. Občinam bi se ponovno otežilo urejanje priobalnih zemljišč in postavitev prepotrebne javne infrastrukture.

Z referendumom in zavrnitvijo sprememb, ki jih je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor, bi se blokiralo tudi 17 milijonov EUR, ki jih zakon namenja prepotrebnemu vzdrževanju vodotokov in zagotavljanju poplavne varnosti, s čimer bo še naprej velik del državljanov poplavno ogrožen.

Volivci in volivke lahko svoj glas na referendumu oddajo tudi predčasno. Glasovanje poteka še danes in jutri, v četrtek, med 7. in 19. uro na 92 voliščih po državi, odprtih večinoma na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Več o spremembah lahko preberete tudi tukaj, kjer je tudi povezava do zakona: Novela Zakona o vodah krepi varstvo z ustavo zagotovljene pravice do pitne vode | GOV.SI

M. P.