V Sevnici med poletjem več cestnih obnov

V Občini Sevnica to poletje poteka več posodobitev cestne infrastrukture. Med drugim urejajo več odsekov lokalnih cest, kjer poleg samega vozišča urejajo tudi pločnike in javno razsvetljavo, ki bistveno pripomore k povečanju prometne varnosti.

Rekonstrukcije cest tako trenutno potekajo v Lončarjevem Dolu, v Boštanju proti dolini potoka Grahovica in na odseku Drožanje–Metni Vrh. V teku je tudi več manjših preplastitev in preureditev, kakršna je bila na primer ureditev trikrakega križišča pod Cirjem pod Lisco.

V Lončarjevem Dolu trenutno potekajo obnovitvena dela na 200-metrskem odseku tamkajšnje ceste. Med drugim je predvidena razširitev cestišča z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo pločnika, javno razsvetljavo in izgradnjo opornih zidov.

Na lokalni cesti Boštanj–Grahovica je v teku razširitev odseka v dolžini 230 metrov, skupaj s priključkom lokalne ceste Boštanj–Vrh pri Boštanju v dolžini 60 metrov. Razširitev predvideva izgradnjo pločnika, ureditev meteorne kanalizacije in izgradnjo javne razsvetljave.

Na lokalni cesti Sevnica–Drožanje–Metni Vrh poteka obnova odseka od priključka lokalne ceste z javno potjo (odcep Ostrešje) do priključka z lokalno cesto (odcep Prešna Loka) v skupni dolžini 560 metrov. Rekonstrukcija predvideva zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditev meteornih in zalednih voda, razširitev cestišča in ponovno preplastitvijo cestišča.

M. P.