V obratu Krke v Krškem ni nevarnosti za eksplozijo

Obrat Krke v Krškem.

Na zadnji seji občinskega sveta Občine Krško je občinske svetnike med drugim zanimalo, ali bi obstaja nevarnost eksplozije ali iztekanja nevarnih snovi v obratu Krke v Krškem. Iz odgovora pristojnih je razvidno, da te nevarnosti ni, vseeno pa je izdelan načrt za ta primer.

 

Iz odgovora, ki so ga pripravili v kabinetu župana, je razvidno, da se v občini kot obrat manjšega tveganja za okolje šteje Termoelektrarna Brestanica. Obrat Krke Sinteza 1 ni označen in prepoznan kot vir tveganja za okolje in kot tak ni naveden v registru obratov večjega ali manjšega tveganja. Kljub temu pa je Občina Krško vseeno izdelala načrt zaščite in reševanja za primer nesreče v omenjenem obratu.

Kot obrati, v kateri lahko pride do nesreče z nevarnimi snovmi, so v občini opredeljeni tovarna Vipap Krško in Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, prav tako dvotirna elektrificirana železniška proga na relaciji Zidani Most-Dobova, ki poteka skozi občino. Po njej namreč potekata potniški in tovorni promet, del blaga v tovornem prometu pa so tudi nevarne snovi, ki bi ob železniški nesreči lahko uhajale in povzročile verižno nesrečo na območju v neposredni bližini železniške proge.

Posebno nevarnost predstavljajo tudi bencinski servisi na območju občine Krško, ki skladiščijo naftne derivate. Družbe, ki upravljajo z bencinskimi servisi, imajo ustrezne načrte, pravijo v kabinetu župana. V občini obstaja tudi razvejan distribucijski sistem zemeljskega plina, ki skupno obsega 48,6 km osnovnega omrežja v krajih Krško, Brestanica, Senovo, Leskovec pri Krškem in Veniše ter približno 1100 priključkov v skupni dolžini 20 kilometrov.

Posebnost na območju občine Krško je seveda Nuklearna elektrarna Krško, kjer bi bilo ob jedrski nesreči prizadeto skoraj celotno območje občine. Zaradi posebnosti morebitne nesreče v Nuklearni elektrarni Krško je izdelan poseben načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči.

“Načrtovalci in izvajalci nalog s področja zaščite in reševanja na lokalnem, regijskem in državnem nivoju se zavedamo, da je pripravljenost prebivalcev in vseh struktur zaščite, reševanja in pomoči na vse vrste nesreč izrednega pomena. S tem namenom se trudimo po najboljših močeh, da pripravljamo načrte zaščite in reševanja ter sodelujemo tudi z deležniki izven sistema zaščite in reševanja,” ob tem navajajo na občini.

M. P.