Urejanje regionalnih cest in načrtovani novi most v občini Brežice

Pogled na načrtovani novi most čez Savo (vir: Občina Brežice)

Občina Brežice redno sodeluje z Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI) na področju regionalnih cest v občini, ki so del državnega cestnega omrežja. Na oktobrskem sestanku med predstavniki direkcije in županom s sodelavci so potekali pogovori o gradnji novega mostu čez Savo, ki se pričenja v 2020, o ureditvah cest, ki se bodo uporabljale v času gradnje HE Brežice, o povezovalni cesti Krško-Brežice in kolesarskih poteh ob državnih cestah.

Župan Ivan Molan

Po besedah župana Ivana Molana v občini Brežice poteka 64 km državnih cest, tu sta tudi avtocesta in železnica, pričela se bo tudi gradnja HE Mokrice, zato je ključno dobro sodelovanje ter uskladitev prednostnih nalog med občino in direkcijo.

Občina in direkcija sta v preteklosti dobro sodelovali ob obnovi državnih cest, ob katerih je občina istočasno gradila pločnike (Bizeljsko, Pohanca, Globoko). Direkcija je občino obvestila, da poteka postopek pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo novega mostu čez Savo pri Čatežu, ki je del vzhodne obvoznice Brežic. V letu 2019 je predvidena parcelacija in odkup zemljišč, sledi gradnja mostu v 2020. Za gradnjo mostu je predpogoj izvedeno poglabljanje Save, ki se lahko prične takoj, ko bo pridobljeno Okoljevarstveno soglasje za HE Mokrice.

Sestanek je bil namenjen tudi dogovorom o ukrepih za določitev transportnih poti ob gradnji HE Mokrice, ki zajemajo tako regionalne kot lokalne ceste. Na nekaterih cestah bo potrebno pred pričetkom gradnje HE izvesti ukrepe za boljšo varnost in pretočnost prometa. Med temi je tudi cesta od Čateža ob Savi do Mokric, ki poteka skozi zožitev v Podgračenem. Po podatkih direkcije je projektna dokumentacija za rešitev zožitve ceste skozi Podgračeno že v fazi recenzije, v letu 2019 načrtujejo parcelacijo in odkupe zemljišč.

Med prednostnimi nalogami sodelovanja med občino in direkcijo je nadaljevanje projekta povezovalne ceste Krško-Brežice, ki zajema tudi  izvennivojsko prečkanje železniške proge v Šentlenartu. Direkcija in občina bosta uskladili tudi aktivnosti pri urejanju cestnih odsekov na državnih cestah Trnje-Dobova in Čatež ob Savi-Krška vas. Direkcija bo na teh odsekih pristopila k celoviti obnovi cestišč v času, ko bo občina urejala in gradila kolesarske steze, ki so načrtovane do leta 2022 v sklopu projektov Dogovora za razvoj regije Posavje. Direkcija bo v 2020 nadaljevala tudi z urejanjem državne ceste čez Kapele, z občino se bo uskladila, da se bo istočasno izvajal pločnik skozi naselje, v načrtu je tudi kolesarska povezava ob regionalni cesti Spodnja Pohanca-Gornji Lenart.

Pogled na načrtovani novi most čez Savo.

Vir in foto: Občina Brežice.

M. P.