Sevnica: Priprave na večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Sevnica (vir: kraji.eu)

Občina Sevnica vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti v Sevnici.

Območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega gradnjo večstanovanjske stavbe, ureditev parkirišča za stanovalce in novega dovoza s Planinske ceste s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

Javni posvet bo jutri, v torek, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Namenjen je zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo izhodišč pred pripravo osnutka OPPN.

Osnutek izhodišč za pripravo OPPN je javno objavljen tudi na spletni strani Občine Sevnica. Ogled osnutka izhodišč je možen tudi v prostorih Oddelka za okolje in prostor.

M. P.