Radeče: Podjetno v svet podjetništva 2018

pexels.com

Podjetno v svet podjetništva je model podjetniškega usposabljanja, v okviru katerega brezposelne osebe, ki ustrezajo pogojem vključitve, v 4 mesecih razvijejo in realizirajo svojo podjetniško idejo. To se doseže z nudenjem podjetniških usposabljanj, mentorstva in ostalih podpornih aktivnosti.

»Podjetno v svet podjetništva za Občino Radeče 2018«

Predmet javnega poziva je vključitev predvidoma desetih brezposelnih oseb v program »Podjetno v svet podjetništva za problemsko območje občine Radeče 2018«, ki se izvaja v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013–2020.

V posamezno skupino je naenkrat vključenih 10 udeležencev, ki z vključitvijo pridobijo:

 • 4-mesečno zaposlitev s polnim delovnim časom na Regionalni razvojni agenciji Posavje,
 • kvalitetna podjetniška usposabljanja (področja: razvoj poslovne ideje, raziskava trga, marketing, javno nastopanje, finance in davki, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, CGP idr.),
 • individualna svetovanja s strani strokovnjakov za podjetništvo,
 • stalno prisotnost in pomoč mentorjev, ki udeležence spremljajo in jim pomagajo pri realizaciji poslovnih idej,
 • mreženje z uspešnim podjetniki,
 • delo s somišljeniki po principu coworkinga

Namen in cilji programa

 • Namen programa je podjetniško usposabljanje brezposelnih oseb, s ciljem, da bi se po zaključku programa samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.
 •  Cilji programa so zagotavljanje podpore, zlasti v obliki usposabljanja, ustvarjanje novih delovnih mest v podjetništvu in povečanje zaposlovanja ter zagon novih podjetij.
 • Ciljna skupina so osebe, izbrane na podlagi tega javnega poziva, s stalnim prebivališčem na območju Občine Radeče, ki so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s poslovno idejo in izkazanim interesom za razvoj in uresničitev poslovne ideje ali idej.

Program je usmerjen v razvoj podjetništva med brezposelnimi osebami, njihova vključitev v program pa pomeni obvezo, da bodo s strokovno pomočjo mentorjev in dodatnim usposabljanjem v okviru programa pridobili ustrezna znanja in veščine, ki so nujno potrebna za identifikacijo podjetniške ideje, razvoj ideje in njeno izvedbo v praksi, uspešno vodenje podjetja, komunikacijo s poslovnim okoljem in drugo.

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imajo stalno bivališče v Občini Radeče,
 • so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
 • prijavitelj, ki je že bil vključen v katerokoli operacijo Podjetno v svet podjetništva, ki se je izvajala v preteklosti ali se še izvaja, ne more biti ponovno vključen kot udeleženec in
 • prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do države.

Kandidati, vključeni v operacijo bodo v obdobju štirih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo pripravili poslovni načrt, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo na Regionalni razvojni agenciji Posavje redno zaposleni za čas usposabljanja, ki bo trajalo štiri mesece. Za to obdobje jim pripada plačilo v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Udeleženci se bodo v operacijo vključili marca 2018.

Rok za oddajo vlog je 31.1.2018

Javni poziv je objavljen na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje www.rra-posavje.si.

K. J.