Predstavitev treh aktualnih javnih razpisov

Fotografija je simbolična.

Javni razpis: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Ministrstvo za izobraževanje je v uradnem listu objavilo javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, ki omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim, starim od 15 do vključno 29 let. Vrednost razpisa znaša slabega 1,6 milijona evrov, prijaviti pa se je možno do 1. decembra.

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost mladih. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 1.554.000 evrov, od tega 621.600 evrov za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija, kjer je predvidenih 56 zaposlitev, in 932.400 evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, kjer je predvidenih 84 zaposlitev.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju. Odpiranje prispelih vlog bo 5. decembra v prostorih ministrstva za izobraževanje.

Naložbo sofinancirata Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija so objavljeni tudi na spletni strani urada za mladino, ki bo v torek pripravil tudi informativni dan.

Več o razpisu: tukaj.

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva

NAMEN:
Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega produkta na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.
Integralni turistični produkt je po tem razpisu sestavljeni oz. integralni turistični produkt, ki v praksi pomeni kombinacijo več izdelkov in storitev, ki so namenjene za zadovoljitev potreb turistov ob obisku turistične destinacije.
Predmet razpisa niso le razvoj posameznih orodij (npr. digitalna orodja), s katerimi se umešča turistične produkte na trg; le razvoj in prodaja posameznega izdelka (spominki); priprava in izvedba enkratnih dogodkov (kongresi, festivali, sejmi itd).

OPIS:
Prijavijo se lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma, ki so mala ali srednje velika podjetja (MSP – do 250 zaposlenih, potrebno upoštevati povezana podjetja!). Prijavitelj je moral v letu pred prijavo na razpis zaposloval vsaj eno osebo za polni delovni čas.
Ključna merila za dodeljevanje sredstev so vzdržnost in trajnost poslovnega modela prijavitelja, kakovost operacije, realnost izvedbe operacije, možnosti za preboj na tuji trg, regionalni kriteriji in prispevek k družbenim spremembam.

POGOJI:
Upravičeni stroški po tem razpisu so stroški storitev zunanjih izvajalcev in stroški informiranja in komuniciranja, ki se nanašajo na naslednje vsebinske sklope aktivnosti:
– razvoj integralnih turističnih produktov (do 40% vseh stroškov),
– oblikovanje (podoba vsebin) (do 30% vseh stroškov),
– digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
– oglaševanje.

SREDSTVA:
– Skupno razpisano 8.087.984,89 €, od tega za V Slo 5.721.009,52 €, ter za Z Slo 2.366.975,37 €
– Vrednost upravičenih stroškov posameznega projekta mora biti vsaj 30.000 €.
– Višina subvencije je lahko do 200.000 €, ob upoštevanju pogoja »de minimis«
– Stopnja sofinanciranja do 70% upravičenih stroškov

ROK prijave: 25.9.2017, 5.3.2018, 10.9.2018 in 11.3.2019.

Več o razpisu: tukaj.

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2017-2018

NAMEN:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Namen razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0.

OPIS:
Vrste procesnih izboljšav so lahko:
– prenova poslovnih procesov
– vitko poslovanje
– vitki poslovni procesi
– učinkovito upravljanje poslovnih procesov
– business process management
– dizajn management in drugo.

Tekom izvajanja projekta bo potrebno narediti vsaj:
– analizo obstoječih poslovnih procesov s predlogi izboljšav,
– program uvajanja izboljšav poslovnih procesov,
– prikaz procesnih izboljšav na ključnih indikatorjih delovanja (KPI) podjetja,
– poročilo o doseženih izboljšavah poslovnih procesov.

Zaželeno je, da uvedba izboljšav poslovnih procesov vpliva na:
– povečanje energetske učinkovitosti in
– povečanje snovne učinkovitosti (npr. zmanjšanje uporabe vode, surovin, količin odpadkov, izpusta škodljivih snovi v okolje, itd) in
– ostali družbeni vplivi (npr. vplivi na zaposlene, dobavitelje, kupce, lokalno okolje, itd)

Zaželeno je tudi, da se projekt posredno navezuje na področja iz (S)Industrijo 4.0. (Tovarne prihodnosti, Zdravje-medicina, Mobilnost, Materiali kot produkti).

POGOJI:
Prijavijo se lahko:
– mikro, malo ali srednje veliko podjetje, ki je organizirano kot gospodarska družba (d.o.o., d.d.,…), samostojni podjetnik posameznik (s.p.) in zadruga z omejeno odgovornostjo (z.o.o.). pri določitvi velikosti potrebno upoštevati povezana podjetja ipd (Uredbe EU 651/2014).
– ki imajo vsaj 2 in ne več kot 250 zaposlenih
– ter se že ob prijavi dogovorijo za sodelovanje z izvajalcem, ki ima izkušnje iz svetovanja s področja izboljšanja poslovnih procesov podjetjem z vsaj 8 zaposlenimi, in sicer vsaj tri reference od vključno 2011 leta dalje.
– Prejemniki sredstev iz JR Procesni vavčer 2016/2017 ne moremo kandidirati za sredstva na tem razpisu.

SREDSTVA:
– Skupno na voljo 1,5 mio eur, od tega za vzhodno kohezijsko regijo 1.005.000 eur ter Z regijo 495.000 eur
– Stopnja sofinanciranja do 50% upravičenih stroškov
– Neto subvencija do 20.000 eur
– Upravičeni stroški od datuma izdaje sklepa o izboru do najkasneje 10.9.2018.
– Projekt mora trajati vsaj 120 dni.

ROK prijave: 7.12.2017 in 22.2.2018

Več o razpisu: tukaj.

N. N.