Posavske občine podeljujejo štipendije za študij v tujini

(vir: pixabay.com)

Občine Brežice, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in  Sevnica podeljujejo za šolsko/študijsko leto 2022/2023 štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine.

Zagotavljanje sredstev, višina in čas štipendije

Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za posamezno študijsko leto, in sicer za področje kulture in v okviru proračunskih možnosti vsake občine. Vsaka občina ima merila in kriterije opredeljene v pravilniku.

Višina mesečne štipendije znaša največ 30 % minimalne plače in se določi ob podpisu pogodbe. Višino štipendije določi komisija, izplačuje se mesečno za 12 mesecev v študijskem letu oziroma toliko mesecev v študijskem letu, kolikor traja študij.

Prijava do 15. oktobra, zahtevani dokumenti

Prijava na javni razpis mora biti podana na obrazcu VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023, ki ga kandidati dobijo na spletni strani občin štipenditork in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje, www.rra-posavje.si.

Vlogo, ki vsebuje prijavni obrazec z dokazili, je treba poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako »JAVNI RAZPIS – ŠTIPENDIJE PŠS TUJINA 2022/2023 – NE ODPIRAJ« najkasneje do vključno 15. 10. 2022.

Za pravočasno se šteje vloga, ki jo RRA Posavje prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko RRA Posavje prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu RRA Posavje od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro.

Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov: Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 2, 8270 Krško.

OBRAZCI:

M. P.