Po obširni razpravi vendarle potrjen projekt Bazen Krško

Včeraj je potekala 13. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Krško, na kateri so svetniki med drugi potrjevali Investicijsko dokumentacijo za Bazen Krško. Bazen so svetniki potrdili s 17 glasovi za, deset svetnikov se je vzdržalo.

Opozicijski svetniki so v torek sklicali novinarsko konferenco, na kateri so izrazili kritiko na račun delovanja občine in projektov, med drugim tudi Bazena Krško. O bazenu je tekla razprava tudi na včerajšnji seji, na kateri je bila opozicija skeptična do, po njihovem mnenju visoke investicije, morebitnih težav pri pridobivanju kadra, ki bo zaposlen na Bazenu Krško, predlagali pa so tudi drugo rešitev, in sicer pokritje obstoječega Bazena Brestanica.

Na torkovi novinarski konferenci opozicije so bili med drugim tudi zaskrbljeni, da bo bazen namenjen različnim športnim društvom in ne vsem občanom in obiskovalcem, da lokacija ob Stadionu Matije Gubca oz. ob pokopališču ni primerna in da delovanje Bazena Krško ne bo profitabilno. Po njihovem mnenju bi Mestna občina Krško morala nameniti več pozornosti in sredstev v izgradnjo infrastrukture, stanovanj in se lotiti projekta prizidka Zdravstvenega doma Krško.

Opozicija je na včerajšnji seji, ki so ji prisostvovali tudi številni člani različnih plavalnih društev, zatrjevala, da ni proti bazenu, a da so do projekta skeptični. Rezultat glasovanja je bil na koncu 17 glasov ZA od prisotnih 27 svetnikov, deset se jih je vzdržalo.

Se je pa Mestna občina Krško odzvala na očitke opozicijskih svetnikov, podane na torkovi konferenci, med drugim tudi na tiste na račun Bazena Krško:

Svetniki so izrazili pomisleke glede stroškov in dostopnosti projekta Bazen Krško. Ne drži podatek, da se je investicija bazena v zadnjega pol leta zvišala za 4 milijone, kot je na novinarski konferenci povedal Boštjan Pirc (SLS). Od kod svetniku ta podatek, nam ni jasno. Jasno pa je, da gre za zavajajoč in nepravilen podatek. Svetniki, med katerimi so bili tudi sklicatelji novinarske konference, so na junijski seji v letu 2023 sprejeli in potrdili DIIP, v katerem je bila ocenjena vrednost projekta 12,1 milijona evrov. Svetnik, ki je podal to stališče, je tudi član Projektne skupine za projekt Izgradnja bazena v Krškem in je bil oz. bi moral biti s podatki še podrobneje seznanjen.

Naslednji zavajajoč podatek, ki ga je na novinarski konferenci navedel Boštjan Pirc, je, da je bila ocenjena vrednost bazena pred leti 6 milijonov evrov. Na podlagi pregleda natečajnih elaboratov je bila s strani neodvisnega svetovalca za GOI prva uradna ocenjena vrednost za Bazen Krško podana v juliju 2022, in sicer za 9 milijonov evrov, brez vključenega projektiranja in predhodnih stroškov. Ocenjena vrednost 6 milijonov evrov, o kateri govori Boštjan Pirc, je bila pavšalna ocena projekta občinske uprave še pred javnim natečajem in za projekt, kjer ni bila določena bazenska tehnika, prav tako so bile mere bazena manjše.

Pri nobenem projektu ne moremo z gotovostjo trditi, da bo ocenjena vrednost projekta tudi njegova končna oziroma da ta ne bo višja. Ob pocenitvi posameznih materialov bo lahko tudi nižja. Mestna občina Krško ima isti cilj kot vsi, ki ta projekt podpirajo – to je, da bo bazen zgrajen kakovostno, s sodobno bazensko tehniko, da bo med samo gradnjo zagotovljen dober nadzor, in nenazadnje, da bo bazenski kompleks zgrajen s čim manj sredstvi. Ostro zavračamo navedbe posameznih svetnikov, da bo bazen namenjen samo ožji skupini posameznikov in ne bo dostopen za vse občane. Bazen Krško bo športni kompleks, ki bo omogočal rekreacijo in druženje vseh obiskovalcev. Omogočal bo odlične pogoje za učenje plavanja, rekreativno vadbo in profesionalne plavalne treninge. Bazen bo odprtega tipa in na voljo za uporabo vsem starostnim skupinam, ne glede na plavalno predznanje. Podoben koncept združitve rekreativnih plavalcev in tekmovalcev znotraj istega športnega bazenskega kompleksa so ustaljena praksa v posameznih mestih.

Bazen Krško je bil 23.1.2024 potrjen s strani Skupščine ZMOS kot posredniškega organa in s tem dobil zeleno luč za oddajo popolne vloge na 2. fazo, to je na MNVP, katerega rok za oddajo je 24. 7. 2024. Znesek v višini 4,5 milijonov evrov, ki smo ga prijavili na 1. fazo, bomo prijavili tudi na 2. fazo in predvidevamo, da bomo vsa sredstva počrpali. Na podlagi javnega povabila za sofinanciranje operacij urbane prenova z mehanizmom CTN ima mestna občina možnost črpanja 100 % upravičenih stroškov in ne 80 %, kot je na novinarski konferenci napačno zatrjevala mag. Nataša Šerbec (SD).

Kot alternativo novemu bazenskemu kompleksu so svetniki predlagali nadkrijte brestaniškega bazena. To je sicer tehnično možno, vendar ne brez velikih investicijskih vložkov. Ta objekt je grajen kot letno kopališče, kar pomeni, da tako v stavbi kot okoli bazenske školjke ni vgrajene potrebne izolacije, obstoječa kotlovnica v šoli v zimskem času ne bi mogla zadostiti energijskim potrebam ogrevanja vode in zraka.