Občina Krško s sofinanciranjem kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav

Občina Krško je objavila razpis za sofinanciranje individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov in malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode. Delež sofinanciranja je od 70 do 95 odstotkov upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2018 do oddaje vloge. Vloge je mogoče že vlagati.

 

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov naložbe so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu. Delež sofinanciranja je od 70 do 95 odstotkov upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. januarja 2018 do oddaje vloge. Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2400 evrov z ddv.

Vloge je mogoče oddati po pošti na naslov Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, 8270 Krško ali osebno v informacijski pisarni Občine Krško (pritličje). Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH HIŠNIH KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV, št. 354-5/2021 O608«. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedeno ime in priimek ter naslov vlagatelja. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v avgustu in decembru.

Zakon sicer določa, da morajo lastniki na območjih, kjer ni javne kanalizacije, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, greznice preurediti v male komunalne čistilne naprave, in sicer najpozneje do 31. decembra letos oziroma ob prvi rekonstrukciji objekta.

A. M.