Občina Krško objavila razpis za sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja

(vir: pixabay.com)

Občina Krško ke objavila razpis za nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini za leto 2021. Na voljo je 135.000 evrov bruto.

 

Sredstva so na voljo za več ukrepov: za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (110.000 evrov), za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (10.000 evrov), za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (10.000 evrov), za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij (5000 evrov).

Rok za oddajo vlog za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje je do ponedeljka, 29. marca 2021; za prevzemnike kmetij pa do petka, 1. oktobra 2021.

Pisne vloge je treba oddati na naslov Občina Krško, oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Krško ali v sprejemni pisarni Občine Krško.

A. M.