Na območju Krškega bodo greznice kmalu preteklost

Občinski svetniki Občine Krško so na zadnji seji potrdili naložbeni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju spodnje Save. S tem želijo do leta 2020 povečati število uporabniških priključkov na čistilne naprave na območjih Krško – desni breg in Leskovec ter Senovo – Brestanica. Skupna vrednost naložbe po zdajšnjih cenah znaša 2,16 milijona evrov.

Po ureditvi bosta kanalizacijski omrežji Krško in Senovo – Brestanica ustrezali vsem zahtevam, ki jih za tovrstne objekte narekujejo predpisi in standardi. Urejeno bo tudi tako, da bo omrežji možno priključiti na čistilno napravo.

Veliko uporabnikov z omenjenega območja namreč še vedno uporablja lastne greznice, iz katerih odpadna onesnažena voda ponika v podtalje in od tam do podtalnice.

Na območju Krško – desni breg in Leskovec je zdajšnja priključenost uporabnikov na kanalizacijsko omrežje približno 93-odstotna, na območju Senovo – Brestanica pa je ta okoli 75-odstotna.

V obeh aglomeracijah skupaj občina beleži nekaj manj kot 9600 populacijskih enot, z dodatnim priključevanjem nameravajo stopnjo tamkajšnje priključitve zvišati na 98 odstotkov.

Kaj bodo zgradili?

Naložbi obsegata gradnjo sekundarne odpadne kanalizacije od stanovanjskih stavb do že zgrajenega primarnega kanala in naprej do čistilne naprave, ter priključitev vseh objektov kritičnega območja na ustrezno čistilno napravo.

Kanalizacija Krško – desni breg in Leskovec bo dolga dobrih 2,4 kilometra, zgradili bodo še dve črpališči. Kanalizacija Senovo – Brestanica – naselje Senovo pa bo dolga približno 4,5 kilometra, v tem delu bodo zgradili tudi tri črpališča.

M. P.