Krško: Še vedno odprt razpis za sofinanciranje obnov v mestnem jedru Krškega, trgu Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb

Krško

Občina Krško ima še vedno odprt javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto, za kar namerava nameniti 30.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 12. oktober 2020.

V okviru razpisa bo občina sofinancirala projektno dokumentacijo za obnovo stavb v mestnem jedru Krškega, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe, zaradi katerih je bilo območje prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino, ter izvedbo obnov zunanjih delov stavb (obnove fasad, streh …).

Na razpis se lahko prijavijo lastniki zgradb v predelu starega mesta Krškega od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica. Prijavijo se lahko tudi lastniki posameznih zgodovinskih stavb v naseljih: Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas. Prijavijo se lahko tisti, ki bodo do konca razpisa pripravili dokumentacijo za obnovo ali so dela že izvedli.

Najvišji odobreni znesek je lahko do 50 odstotkov celotne vrednosti posameznega projekta. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerazporedijo med upravičence do višine 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo morajo na občini prispeti najkasneje do ponedeljka 12. 10. 2020 na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 15. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško.

Dostop do razpisne dokumentacije je na voljo tukaj

M. P.